งานศิษย์เก่า ร.ร.บ้านนาบอน ประจำปี 2558

งานศิษย์เก่า ร.ร.บ้านนาบอน ประจำปี 2558

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการจัดงานศิษย์เก่า ร.ร.บ้านนาบอน ประจำปี 2558 เพื่อจัดหาทุนสมทบทุนการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการจัดงานศิษย์เก่า ร.ร.บ้านนาบอน ประจำปี 2558 เพื่อจัดหาทุนสมทบทุนการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 19.30 น. ที่สนามโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด “งานศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านนาบอน” ประจำปี 2558 โดย นายโชคชัย องค์สันติภาพ กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดงาน ซึ่งมี นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต รวมถึงคณะผู้บริหาร คณะครู ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ปกครอง เข้าร่วม

โรงเรียนบ้านนาบอน ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2496 เป็นสถาบันการศึกษา ได้ดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา โดยมุ่งพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้มีคุณภาพ มาตรฐานสากลมากว่ากึ่งศตวรรษ ซึ่งโรงเรียนได้รับความร่วมมือสนับสนุนอย่างดียิ่งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ชุมชน ผู้ปกครอง ตลอดจนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้โรงเรียนเจริญเติบโต ก้าวหน้า ผู้ปกครองและชุมชนให้ไว้วางใจ ศรัทธา และเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ การมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นในทุกปีการศึกษา เป็นตัวชี้วัดความมีคุณภาพของโรงเรียน

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทางโรงเรียนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกอยู่ตลอดเวลาและเพื่อส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทางศิษย์เก่าบ้านนาบอนจึงร่วมจัดงานในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีของศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครอง และศิษย์ปัจจุบัน รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกของนักเรียน และเพื่อจัดหาทุนสมทบทุนการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน

สำหรับรูปแบบของการจัดงาน ในภาคเช้า ได้ทำบุญเลี้ยงพระ และภาคค่ำ เป็นการแสดงความสามารถของนักเรียนในระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับประถมศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ตลอดทั้งการจับสลากหางบัตร ภายใต้แสง สี เสียง อันงดงามตระการตา และในบริเวณงานยังได้มีซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม ไว้บริการด้วย

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.825247480883581.1073741883.136367659771570]

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.