ภูเก็ตทบทวนปรับ Zoning  สถานบริการให้สอดคล้องกับพื้นที่ปัจจุบัน

ภูเก็ตทบทวนปรับ Zoning สถานบริการให้สอดคล้องกับพื้นที่ปัจจุบัน

ภูเก็ตทบทวนปรับ Zoning  สถานบริการให้สอดคล้องกับพื้นที่ปัจจุบัน

เมื่อเวลา 14.00 น. (19 ตุลาคม 2558) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการขออนุญาตให้ตั้งสถานบริการ (Zoning) ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยมี นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ ปลัดจังหวัดภูเก็ต  นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต นายสายัณห์ ชนะชัยวงศ์   นายอำเภอกะทู้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายภาคภูมิ กล่าวว่า ตามที่พระราชฎีกา ได้กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อ พ.ศ.2546 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ วันที่ 26 กันยายน 2546  โดยให้เฉพาะเขตอันมีปริมณฑล ซึ่งประกอบด้วย พื้นที่บริเวณอำเภอเมืองภูเก็ต จำนวน 5 จุด และพื้นที่บริเวณอำเภอกะทู้ จำนวน 10 จุด

อย่างไรก็ตามจากการประชุมได้มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงการกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ (Zoning) ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต ยังไม่มีข้อเสนอพิจารณาทบทวนและปรับปรุงการกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการเพิ่มเติมจากโซนนิ่งเดิมที่มีอยู่แล้ว ขณะที่ในส่วนอำเภอกะทู้ ได้ขอให้มีการทบทวนและปรับปรุงการกำหนดเขตพื้นที่โซนิ่งเพิ่มเติมจากเดิม อีก 4 โซนประกอบด้วย

  • โซนที่ 1 คือบริเวณโรงยิมเบวแอร์ ตั้งอยู่ขอบถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี
  • โซนที่ 2 คือ ตามแนวเส้นขนาน ถนนซอยแสนสบาย ตามแนวถนนผังเมืองสาย ก 2
  • โซนที่ 3 คือ บริเวณเส้นขนานถนนซอยบำบัดน้ำเสีย
  • โซนที่ 4 คือ บริเวณของทางถนนประชานุเคราะห์กับถนนทวีวงศ์  เนื่องจากในเขตพื้นที่อำเภอกะทู้ มีอัตราของสถานบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.