ส.ปชส.ภูเก็ตจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน รักประชาธิปไตย

นายวิชิต  เพชรยอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนด้านการปฏิรูปการเมือง โดยจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินการปฏิรูปให้ประชาชนเข้า มามีส่วนร่วม มีหน้าที่กำหนดกรอบ แนวทางการบริหารประเทศให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ สนองตอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา กษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพสังคมไทย ส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน โดยแท้จริง

นายวิชิต  กล่าวอีกว่า  ทางกรม ประชาสัมพันธ์ได้มีนโยบาย ส่งเสริมด้านประชาธิปไตย มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักประชาธิปไตยขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 ส.ค. 52 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน เพื่อ สนับสนุนและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข้อมูลสารเพื่อให้เยาวชน เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ตลอดจนปลูกฝังให้เยาวชนเข้าใจสิทธิ หน้าที่และเสรีภาพ รวมทั้งการไม่ซื้อสิทธิ ขายเสียง ตลอดจนการวางรากฐานให้กับเยาวชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายพรรค การเมืองและการเลือกตั้ง  ที่สำคัญเยาวชนเหล่านี้จะได้เป็นแกน นำอาสาประชาธิปไตยในโรงเรียน เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีแกนนำเยาวชนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมจำนวน 60 คน และได้เชิญวิทยากรประกอบด้วย นางอัญชลี วานิช เทพบุตร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มาบรรยายเรื่อง เยาวชนกับบทบาทการมีส่วนร่วมทางการเมือง และหัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง จากสำนักงาน กกต. ภูเก็ต บรรยายเรื่องเยาวชนกับการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งที่โปร่งใส  นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มให้เยาวชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอีกด้วย

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.