ประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่าย อปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม ปี 2558

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่าย อปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม ปี 2558

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่าย อปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม” ปี 2558
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่าย อปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม” ปี 2558

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่าย อปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม” ปี 2558 โดย นายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธี ซึ่งมี นายชวลิต ณ นคร รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้เข้าร่วมประชุมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 83 แห่ง รวมจำนวนทั้งสิ้น 250 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2558 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 76 จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต 43 แห่ง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่าย อปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม” ปี 2558 จำนวน 14 ครั้ง ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยครั้งนี้เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต มีกิจกรรมในการให้ความรู้และขยายเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต รวมทั้งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ที่ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน และเพื่อรณรงค์ขยายแนวคิด และสร้างความตระหนักถึงปัญหาการทุจริต ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศอย่างร้ายแรงให้แก่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ และยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการทำงานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่าย อปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม” ปี 2558

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ใช้เวลา 1 วัน ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นแผนพัฒนาตนเอง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้ความรู้ประสบการณ์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ที่ได้ดำเนินการด้านการป้องกันการทุจริต ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปปฏิบัติในหน่วยงานได้

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855674984507497.1073741981.136367659771570]

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.