นายกรีฑา แถลงนโยบายการพัฒนา ทต.วิชิต ให้ก้าวหน้า

วิชิต

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต นาย นิมิตร เอกวานิช ประธานสภาเทศบาลตำบลวิชิต ประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2555 โดยมี นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต นายศักดิ์กมล ขรรค์วิไลย์กุล รองประธานสภาเทศบาลตำบลวิชิต คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต เข้าร่วมสำหรับวาระการประชุมที่สำคัญ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิตแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล

นายกรีฑา กล่าวว่า นโยบายแนวทางการบริหารตลอด 4 ปี ทางเทศบาลตำบลวิชิต ได้ดำเนินตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนน โดยยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยพระมหากษัตริย์เป้นประมุขและประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง ตามกฏหมายรัฐธรรมนูญ ที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลวิชิตให้มีความเจริญก้าวหน้า ยั่งยืน ที่เป็นประโยชน์สุขของประชาชน ดังนี้

  1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นการพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มความสะดวกสบายด้านสาธารณูปโภค ขยายระบบไฟฟ้าและน้ำปะปา ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเท้า คูระบายน้ำ สะพาน ขยายเส้นทางจราจร พัฒนาแหล่งน้ำให้มีน้ำเพียงพอต่อการบริโภค
  2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ สนับสนุนการกีฬา การสร้างสวนสุขภาพ พัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ การแก้ปัญหายาเสพติด
  3. ด้านการศึกษา สนับสนุนสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลวิชิตให้ก้าวสู่มาตรฐานด้านการศึกษาในระดับประเทศ เน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเที่ยงธรรม ในการบริหารการศึกษา
  4. ด้านการเมืองและการบริหาร การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่
  5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม สนับสนุนการฟื้นฟูธรรมชาติ การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  6. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว พัฒนา ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลวิชิต เป็นเมืองเศรษฐกิจที่มั่งคั่ง เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้
  7. ด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกันควบคุมโรค สนันสนุนกิจกรรมคุ้มครองและสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพดี
  8. ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ การจัดให้มีพื้นที่บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยไม่คิดค่าบริการแก่ประชาชน จัดตั้งศูนย์เยาวชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

ทั้งนี้จากนโยบายทั้งหมด เป็นการพัฒนาเทศบาลตำบลวิชิตให้เป็นเทศบาลที่น่าอยู่ และประชาชนมีความสุข ซึ่งจะดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ภายในระยะเวลา 4 ปี นั้นจะต้องอาศัยความมือร่วมใจ จากทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน

Related Post

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองจัดกิจกรรมบริจาคอาหารหมาแมวบ้านพักพิงสุนัขจรจัด

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองจัดกิจกรรมบริจาคอาหารหมาแมวบ้านพักพิงสุนัขจรจัด

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาถือเป็นวันครบรอบ 5 ปี ของโรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.