ทต.วิชิต ขอเชิญประชาชนในเขต ทต.วิชิต ร่วมอบรม ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ทต.วิชิต ขอเชิญประชาชนในเขต ทต.วิชิต ร่วมอบรม ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

เทศบาลตำบลวิชิต  ขอเชิญประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลวิชิต  เข้าร่วมอบรม...ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลวิชิต เข้าร่วมอบรม…ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เรียนตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 11 เมษายน 2559

เทศบาลตำบลวิชิต โดยกองการศึกษา ขอเชิญประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลวิชิต เข้าร่วมอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เพื่อพัฒนาประชาชนในตำบลวิชิตให้มีทักษะในด้านภาษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความพร้อมของประชาชน  เพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยมีนโยบายพัฒนาประชาชน ให้มีการเรียนรู้พัฒนาตนเอง และส่งเสริมสมรรถนะของประชาชนให้มีแนวทางในการประกอบอาชีพต่างๆ เรียนตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 11  เมษายน  2559  วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา  09.00 – 11.00  น. ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่  กองการศึกษาเทศบาลตำบลวิชิต โทร 076-525100 ต่อ 170 – 172

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.