ทต.วิชิต ร่วมกับ วัดนาคาราม ขอเชิญ ร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

ทต.วิชิต ร่วมกับ วัดนาคาราม ขอเชิญ ร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

เทศบาลตำบลวิชิต ร่วมกับ วัดนาคาราม ขอเชิญ ร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

เทศบาลตำบลวิชิต ร่วมกับ วัดนาคาราม  ขอเชิญเยาวชนชายอายุ 10 – 14 ปี  ร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  ประจำปี 2559  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  –  18  มีนาคม  2559

เทศบาลตำบลวิชิต ร่วมกับ วัดนาคาราม  กำหนดจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  ประจำปี  2559  ระหว่างวันที่  30  มีนาคม – 21  เมษายน 2559  ณ  วัดนาคาราม  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  โดยรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

คุณสมบัติของผู้บรรพชา

  1. เพศชาย  อายุ 10 -14  ปี  (เกิดพ.ศ.2545 – 2549)
  2. เป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
  3. ได้รับการอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
  4. มีความประพฤติเรียบร้อย

หลักฐานการสมัคร

  1. ใบสมัครพร้อมรูปหน้าตรง  ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  2  รูป
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนผู้ปกครอง  ร้องรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน  1  ฉบับ

จำนวนการรับสมัคร
บรรพชาสามเณร  จำนวน  60  รูป

สนใจสมัครและ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลวิชิตตั้งแต่บัดนี้ – 18 มีนาคม 2559  ในวันและเวลาราชการ  โทร  076 – 525100  ต่อ  170

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.