อบรม อปพร. ทต.วิชิต ประจำปี 2552

นายกรีฑา   แซ่ตัน  นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต  เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  เทศบาลตำบลวิชิต  ระหว่างวันที่  25-28  สิงหาคม  2552 ณ ห้องประชุมศูนย์อเนกประสงค์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวิชิต   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน  ด้านการป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัย   การช่วยเหลือผู้ประสบภัย  รวมถึงเป็นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง  ดูแล  หมู่บ้านของตนเองอบรม  อปพร. ทต.วิชิต ประจำปี 2552

วิทยากร จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จังหวัดภูเก็ต ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  เทศบาลตำบลวิชิต  โดยกำหนดระยะเวลาการอบรม  ระหว่างวันที่     25-28  สิงหาคม  2552  ณ ห้องประชุมศูนย์อเนกประสงค์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวิชิต   ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจริงในด้านต่างๆ

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.