อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม จัดงานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ปี 2558

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม จัดงานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ปี 2558

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ปี 2558
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ปี 2558

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2558 โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับชมรมอ๊ามภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 13-21 ตุลาคม 2558 เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของชาวจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี จึงได้จัดให้มีการประชุมในครั้งนี้ เพื่อประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2558 และชี้แจงตารางมอบหมายภารกิจ การจัดขบวนแห่เทิดพระเกียรติฯ และการจัดพิธีส่งเก้ง (สวดมนต์) ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 2 ของงานประเพณีถือศีลกินผัก ซึ่งตรงกับวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558

นอกจากนี้ ในการประชุมยังได้เสนอเพื่อพิจารณาการสนับสนุนกิจกรรมของอ๊าม (ศาลเจ้า) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับผิดชอบหลัก การจัดระบบจราจร และการรักษาความปลอดภัย โดยกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต การจัดหน่วยพยาบาล พร้อมเวชภัณฑ์ และบุคลากรทางการแพทย์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต การควบคุมคนทรงเจ้า และการใช้อาวุธในพิธีอิ้วเก้ง (แห่พระ) โดยชมรมอ๊ามภูเก็ต การประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2558 โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต การควบคุมการใช้ประทัด โดยที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต การควบคุมราคาสินค้า โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต การรักษาความสะอาดตามท้องถนน ในพื้นที่เขตเทศบาลนครภูเก็ต โดยเทศบาลนครภูเก็ต เป็นผู้รับผิดชอบ และในพื้นที่อื่นๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆ เป็นผู้รับผิดชอบ การจัดขบวนแห่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณสนามชัย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และชมรมอ๊ามภูเก็ต เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการจัดเวทีกลาง เพื่อใช้ในการประกอบพิธี การจัดโต๊ะตั้งเสลี่ยง (ไท้เปี๋ย) การจัดรถสุขาเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมพิธี การจัดเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ การจัดเครื่องเสียง การเตรียมผู้ดำเนินการประกอบพิธี และการจัดเตรียมอาหาร สำหรับการประกอบพิธี

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.