รพ.วชิระภูเก็ต ให้ความรู้แรงงานในสถานประกอบการ สร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 10 ก.ย. 52 ที่โรงแรมเมโทรโพล อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์  รัตน แสง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายแพทย์เจษฎา  จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ผู้ประกอบการจากสถานประกอบการ จากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เข้าร่วม

นายแพทย์เจษฎา  กล่าว ว่า จากการที่ประเทศไทยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งอุตสาหกรรมขนาดย่อมจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใญ่ เกิดความหลากหลายในมาตรฐานการผลิตและเทคโนโลยี ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่อผู้ใช้แรงงานในด้านการบาดเจ็บ อุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติแสดงให้เห็นจำนวนผู้อยู่ในวัยทำงาน ซึ่งอยู่ระหว่างช่วงอายุ 15-59 ปี มีจำนวน 35.2 ล้านคน เป็นผู้ที่มีงานทำจำนวน 34.6 ล้านคน โดยกระจายอยู่ตามภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและภาคบริการ จังหวัดภูเก็ต เป็นตลาดแรงงานที่ใหญ่ในระดับประเทศ มีสถานประกอบการเป็นจำนวนมาก

โดยมีผู้ประกันตนทั้งหมด 117,523 จาก 9,000 สถานประกอบการ ส่วนใหญ่เป็นโรงแรม โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก แต่ละปีมีผู้ใช้แรงงานประสบอุบัติเหตุจากการทำงานหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน เป็นจำนวนไม่น้อย เช่น การบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังเนื่องจากยกของหนัก การบาดเจ็บไหล่และต้นคน เป็นต้น ภาวะดังกล่าว สามารถป้องกันได้ หากสถานประกอบการให้ความสำคัญกับกระบวนการป้องกันการบาดเจ็บและจากการทำ งานอย่างเป็นระบบ ดังนั้น โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพและความ ปลอดภัยในการทำงานจังหวัดภูเก็ตขึ้นเพื่อลดการบาดเจ็บจากการทำงาน รวมถึงเพื่อส่งเสริม ดูแล คุ้มครองให้แรงงานมีกระบวนการป้องกันการบาดเจ็บอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมท่าทางการทำงานที่ถูกต้อง และสร้างเสริมความปลอดภัยในการทำงานและส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.