อพท.เลือก 6 ชุมชนในประเทศเปิดตัวโครงการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

วันนี้ (19 ส.ค. 2552) นายประเสริฐ กมลวันทนนิศา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) กล่าวถึงการจัดโครงการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนระยะ ที่ 2 ภาย หลัง นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบซุ้มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลป่าคลอก และเปิดตัวโครงการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 ที่บริเวณท่าเทียบเรือบางโรง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ทั้งนี้ มีองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เป็นเจ้าของโครงการ โดยมอบหมายให้ศูนย์เพื่อการวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจน แห่งเอเชีย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการ ว่า โครงการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนระยะที่ 2 เป็นโครงการที่ ริเริ่มโดยอพท. มอบหมายให้ศูนย์เพื่อการวางแผนการท่องเที่ยว และการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการ

เริ่มดำเนินงานโครงการระยะที่ 1 ในปี พ.ศ.2551มีชุมชนนำร่องในโครงการ 3 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านวอแก้ว จ.ลำปาง ชุมชนบ้านท่าลัง จ.อุบลราชธานี และชุมชนบ้านบางโรง จ.ภูเก็ต และในปี 2552 ได้เพิ่มชุมชนดำเนินการอีก 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเวียงเก่า จ.ขอนแก่น ชุมชนห้วยสะพาน จ.กาญจนบุรี และชุมชนตำบลบ้านกล้วย จ.ชัยนาท รวมเป็น 6 ชุมชน มีระยะเวลาดำเนินการ 7 เดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2552 –เดือนกุมภาพันธ์2553

สำหรับ โครงการดังกล่าวทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของชุมชนในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีประสิทธิภาพและ ยั่งยืน อยู่บนพื้นฐานของความเป็นชุมชน การอนุรักษ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บุคลากรในชุมชนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกทักษะ และเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้ชุมชนเกิดความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ความสำคัญของภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน และเพื่อให้เกิดแนวทางความร่วมมือระหว่างชุมชนและภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำเนินการท่องเที่ยวของชุมชน

นาย ประเสริฐ กล่าวต่อไปว่า การดำเนินการ จะทำในลักษะของการต่อยอดจากการพัฒนาที่ชุมชนดำเนินการอยู่เป็นหลัก และทำการสนับสนุนในสิ่งที่ชุมชนต้องการ เพื่อให้ชุมชนสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง บนหลักการของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.