ชี้แจงกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 4 ภาค ที่ภูเก็ต

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย จัดประชุมชี้แจงกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 4 ภาค ที่ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย จัดประชุมชี้แจงกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 4 ภาค ขึ้นที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต มี นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ ,นายธงชัย ศรีดามา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายพรหมโชติ ไตรเวช ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนจากหน่วยงาน องค์กร และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

ทั้งนี้การจัดประชุมดังกล่าว สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2551 กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยขึ้นในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒนาการท่องเที่ยว การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การพัฒนาทักษะด้านการบริหาร การตลาด หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยว ในชุมชน  รวมถึงการดูแลรักษาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และการส่งเสริมสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ ในท้องถิ่น

คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยได้ออกระเบียบการดำเนินงานและหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจัดการประชุมชี้แจงกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน 4 ภาค เพื่อให้หน่วยงาน องค์กร และผู้สนใจทั่วไป ทราบแนวทางการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดยภาคกลางจัดที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 ก.ค.52 ภาคเหนือจัดที่จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 10 ส.ค.52 ภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 17 ส.ค.52 และภาคอีสานจัดที่จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 31 ส.ค.52

สำหรับแนวทางและคุณสมบัติผู้มีสิทธิที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุน เป็นหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา ชุมชน และองค์กรภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ลักษณะของโครงการที่จะให้การสนับสนุน ได้แก่ ประเภทการแก้ไขปัญหาแหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรม การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ การศึกษา การค้นคว้า การวิจัยเชิงประยุกต์ การฝึกอบรม การประชุม การประชาสัมพันธ์และเผพแพร่ข้อมูล การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สนับสนุนการท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และการจัดโครงการหรือกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว

วงเงินให้การสนับสนุน คณะกรรมการจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสมของโครงการหรือกิจกรรม โดยอาจจัดสรรให้ในรูปแบบเงินอุดหนุนหรือเงินให้กู้ยืมทั้งโครงการ หรือบางส่วนตามความเหมาะสม สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ปีที่ 1-2 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-3 ต่อปี และปีที่ 3-5 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อย MRL-1 ต่อไป ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนจะต้องจัดทำโครงการหรือกิจกรรมและรายละเอียดตามแบบที่กำหนด โดยขอข้อมูลและรายละเอียดได้จากสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา www.mots.go.th

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.