กรมเจรจาการค้าฯ เเนะผู้ประกอบการภูเก็ต เปิดตลาดเสรีทางการค้าบริการของไทยในเวทีโลก

เมื่อ เวลา 09.00 น.วันที่ 18 สิงหาคม 2552 ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การเปิดตลาดการค้าบริการของไทยในเวทีโลก: โอกาสหรือความท้าทาย” ซึ่งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และใกล้เคียงได้เตรียมความพร้อมในการรองรับการเปิดเสรีการค้าบริการ เพื่อปรับตัวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

น.ส.เก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์ นักวิชาการพาณิชย์ เชี่ยวชาญ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า การที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้จัดสัมมนาดังกล่าวขึ้นในวันนี้ก็เพื่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งสร้างความตระหนักต่อการปรับตัวเพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับความคืบหน้าของการเจรจาเปิดเสรีในระดับต่าง ๆ  ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้จะเน้นเรื่องความตกลงเปิดเสรีการ ค้าบริการของไทย ทั้งในกรอบองค์การค้าโลก อาเซียน อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และไทยกับประเทศคู่เจรจาเพื่อให้ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และประชาชน ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลที่ครบถ้วน ทุกด้าน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าบริการมากขึ้น

นอกจากนี้ในส่วนของความคืบหน้า “การเจรจาการค้าบริการของไทยในเวทีการค้าโลก” นั้น ในเรื่องของการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าบริการเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากการค้าบริการในหลายสาขาเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของ ประชาชนทุกคน สำหรับผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้า การส่งออกของไทยจะไม่สามารถมีประสิทธิภาพได้หากไทยมีความอ่อนแอในภาคบริการ การเปิดเสรีการค้าบริการที่เจรจากันอยู่ในปัจจุบันมี 3 เวทีหลัก ได้แก่ ระดับพหุพาคี ที่สำคัญคือองค์การค้าโลก ระดับภูมิภาค เช่น อาเซียน และ ระดับทวิภาคี เช่น เอฟทีเอ

การเปิดตลาดที่จะมีผลต่อคนไทยและผู้ประกอบการไทยในระยะเสลาอันใกล้ คือ การเปิดตลาดในกรอบอาเซียน ที่ประเทศไทยจะต้องเปิดโอกาสให้นักลงทุนอาเซียนถือหุ้นในธุรกิจบริการใน ประเทศไทยมากกว่า ร้อยละ 50 สำหรับรูปแบบการค้าบริการ แบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบ คือรูปแบบแรกคือการให้บริการข้ามประเทศ เป็นการให้บริการจากผู้ให้บริการในพรมแดนประเทศหนึ่งไปยังผู้บริโภคในพรมแดน ของอีกประเทศหนึ่ง โดยผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการยังอยู่ในประเทศ  รูปแบบการใช้บริการในต่างประเทศ เป็นการให้บริการที่เกิดขึ้นในพรมแดนของประเทศผู้ให้บริการ  รูป แบบการตั้งธุรกิจในต่างประเทศ เป็นการเข้าไปลงทุนจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้บริการในประเทศลูกค้า และรูปแบบสุดท้าย คือการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา โดยเดินทางเข้าไปให้บริการโดยตรงกับลูกค้า

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.