ผู้ว่าฯ ภูเก็ตย้ำทุกหน่วยงานช่วยกันวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมภูเก็ต

ผู้ว่าฯ ภูเก็ตย้ำทุกหน่วยงานช่วยกันวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมภูเก็ต

ผู้ว่าฯ ภูเก็ตย้ำทุกหน่วยงานช่วยกันวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมภูเก็ต เพื่อรักษาความสวยงามของจังหวัด

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมโครงการวางและจัดทำแผนเมืองรวมภูเก็ต โดยมีนายไพบูลย์ อุปัตศฤงค์ องค์การบริการส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายวงศกร กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีฐานเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวคมนาคมและขนส่ง ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและโลจิสติกส์ภาคใต้ตอนล่าง เป็นฐานการท่องเที่ยวทะเลชั้นนำระดับโลก มีฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ จังหวัดภูเก็ตจึงมีศักยภาพด้านการลงทุน ทั้งภาคการท่องเที่ยว การค้าและบริการ โดยปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันการเติบโตดังกล่าวก็ส่งผลกระทบ และนำปัญหาบางประการมาสู้พื้นที่ อาทิ การขัดแย้งในเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งทำให้มีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นจังหวัดภูเก็ตจึงจำเป็นจะต้องหาแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาในอนาคต ภายใต้นโยบายของรัฐในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การเข้าสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมภูเก็ต เนื่องจากการวางแผนและจัดผังเมืองรวมนั้น เป็นมาตรการหนึ่งที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองและชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างหรือพัฒนาเมืองให้ดียิ่งขึ้น ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อเป็นการดำรงรักษาสถานที่ วัตถุที่มีคุณค่าในทางศิลปกรรม และโบราณคดี รวมถึงการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม และมีคุณค่าทางธรรมชาติต่อไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.