ภูเก็ตระดมสมอง เสนอโครงการพัฒนา ครม.สัญจร 19-20 มี.ค.นี้

ภูเก็ตระดมสมอง เสนอโครงการพัฒนา ครม.สัญจร 19-20 มี.ค.นี้เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมแผนงาน/โครงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดภูเก็ต การเตรียมความพร้อมรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่โดยมี นายวิชัย ไพรสงบ สมาชิกวุฒิสภา นายจเด็จ อินสว่าง ที่ปรึกษากรรมาธิการวุฒิสภา นาง ธันยรัตน์ อัจฉริยฉาย ประธานกรรมาธิการท่องเที่ยววุฒิสภา นายเรวัต อารีรอบ ประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต นายสุทิน อุทัยธำรง ที่ปรึกษา สส.จังหวัดภูเก็ต นางสาว สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายสมบูรณ์ จิรายุส นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นพ.ศิริชัย ศิลปอาชา ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญ แผนงาน/โครงการพัฒนาที่สำคัญที่จะเสนอขอให้รัฐมนตรีอนุมัติและขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย ด้วยโครงสร้างพื้นฐานเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าขนาดเบารอบเกาะภูเก็ต โครงการอุโมงค์ลอดเข้าหาดป่าตอง โครงการก่อสร้างถนนคลองเกาะผี โครงการสะพาน – อุโมงค์ข้าม ทางแยก ทางลอด สี่แยกโลตัส สี่แยกไทนาน โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติไม้ขาว โครงการขยายสนามบินนานาชาติภูเก็ต

นายตรี กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ของหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสรุปความต้องการของแต่ละฝ่ายเพื่อนำเสนอการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2555 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้จังหวัดได้เตรียมความพร้อมในการต้อนรับโดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานออกเป็น4 ฝ่าย ประกอบด้วย คณะทำงานด้านเตรียมแผนงานโครงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดภูเก็ต คณะทำงานการอำนวยความสะดวกคณะรัฐมนตรี คณะทำงานจัดเตรียมสถานที่และประสานทั่วไป และคณะทำงานด้านรักษาความปลอดภัยคณะรัฐมนตรี และบุคคลสำคัญ ซึ่งคณะกรรมแต่ละฝ่ายได้มีการขับเคลือนความพร้อมเพื่อรองรับการประชุม ครม.สัญจร แล้ว

ด้านนาย สมบูรณ์ จิรายุส นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เนื่องจากการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอ กับความเจริญที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ถนนไม่เพียงพอ ปัญหาการบริการรถสาธารณะ ทั้งรถตุ๊กตุ๊ก รถแท๊กซี่ ยังเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ทางสมาคมจึงขอฝากให้จังหวัดเสนอการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดในจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะการบริการรถขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้การก่อสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติ ตำบลไม้ขาว และการแก้ปัญหาขยะล้นเมือง รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวควรมีการเสนอ ครม.สัญจรด้วย

นายจเด็จ อินสว่าง ที่ปรึกษากรรมาธิการวุฒิสภา กล่าวว่า ตนเองได้มีการติดตามการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและเคยเป็นพ่อเมืองของภูเก็ต ทำให้รู้ปัญหาของจังหวัดภูเก็ต ถึงงบประมาณที่ได้มาไม่เพียงพอ ในการนำมาพัฒนาจังหวัดเพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ตนเองได้เสนอ ทางเลือกในการพัฒนาโดยขอใช้เงินจากกองทุนพัฒนาการท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 40 ล้านบาท มาพัฒนาขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ ต้องอาศัยรัฐบาลออกพระราชกฤษฎีกา ในการนำเงินมาใช้ นอกจากนี้ ได้เสนอแนวคิดการให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเขตเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อให้การบริหารจัดการทั้งแผนงาน แผนเงิน มีความเหมาะสมกับการเติบโตของจังหวัด ว่าจะอยู่ในรูปแบบอย่างไรถึงจะเหมาะสมกับจังหวัด จึงจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดดังกล่าวต่อไป

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.