เทศบาลนครภูเก็ตหนุนงบ 4 ล้านบาท สร้างถนนคลองเกาะผี-ศักดิเดช

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 ส.ค. 52 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต นายทรงวุฒิ  หงส์หยก ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2552 โดยมีนางสาวสมใจ  สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการ เข้าร่วม

สำหรับ วาระการประชุมที่สำคัญ มีการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 ของเทศบาลนครภูเก็ต และการนำเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และรายงานอุดหนุนเฉพาะกิจและผลการก่อหนี้ผูกพันรายการที่จ่ายขาดจากเงินสะสม ประจำปี 2552 นอกจากนี้ที่ประชุมสภายังเห็นชอบญัตติเรื่อง ขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 และญัตติเรื่อง ขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 และญัตติเรื่องขอรับความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างถนนสายหลักทางด้าน ใต้ระยะที่ 2 ซึ่งทั้ง 3 ญัตติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ

นาง สาวสมใจ กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 จากโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานบริเวณด่านภูเก็ตมาดำเนินการก่อ สร้างถนนสายหลักทางใต้ วงเงิน 23,980,000 บาท โดยมอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองภูเก็ต เป็นหน่วยงานดำเนินการออกแบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง ซึ่งได้ออกแบบเป็นถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต พร้อมสะพาน 2 แห่ง ประมาณการค่าก่อสร้าง 28,048,000 บาท งบประมาณที่ได้รับนั้นไม่เพียงพอในการดำเนินการจึงได้มอบหมายให้โยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบในส่วนของถนนและสะพาน 1 แห่ง เป็นเงิน 23, 980, 000 บาท และเทศบาลนครภูเก็ต รับผิดชอบสะพาน 1 แห่ง เป็นเงิน 4,420,000 บาท โดยการก่อสร้างดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้เทศบาลนครภูเก็ตรีบเร่งดำเนินการและจัดหาผู้รับจ้างโดยเร่งด่วน โดยให้ดำเนินการไปในคราวเดียวกันกับการสรรหาผู้รับจ้างของสำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดภูเก็ตเพื่อมิให้เนื้องานซ้ำซ้อนกัน

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.