ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 โดยมี นายชาตรี ทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการชี้แจงรายละเอียดการประเมิน รวมถึงรายงานสรุปผลตรวจสอบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 พร้อมเยี่ยมชมและตรวจสอบการทำงาน ในสถานแรกรับฯ สำหรับผลการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ หน่วยงานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ช่วงระยะที่ 1/2558 วันที่ 13 มกราคม 2558 คณะกรรมการร่วมประเมิน จำนวน 4 คน ค่าเฉลี่ยในการประเมินในภาพรวม 4.07 คะแนน ด้านที่ 1 การกินอยู่หลับนอน คะแนนเต็ม 5 คะแนน ค่าเฉลี่ย 4.04 คะแนน มีข้อเสนอแนะโดยกรมพินิจควรเพิ่มงบประมาณด้านอาหารให้มากขึ้น บนหอนอนควรปิดมุ้งลวดตลอดเวลาเพื่อป้องกันยุง และควรจัดเตรียมเรื่องที่นอนให้พอเพียงกับจำนวนเด็ก ด้านที่ 2 การศึกษา 3.75 คะแนน เสนอแนะโดยเพิ่มหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้มากขึ้น ควรส่งเสริมการศึกษาในสายสามัญให้มากขึ้นและควรมีการประสานเพื่อให้เด็กที่เรียนอยู่ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ควรส่งเสริมกิจกรรมด้านการอ่าน และเพิ่มกิจกรรมที่ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ ด้านที่ 3 การจัดสภาพแวดล้อม 4.18 คะแนน เสนอแนะโดยการซ่อมแซมมุ้งลวดและเครื่องนอนบนหอนอนให้เรียบร้อย ด้านที่ 4 การเคลื่อนย้ายเด็กและเยาวชน 4.07 คะแนน ไม่มีข้อเสนอแนะ

ส่วนการดำเนินกิจกรรม ระยะที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการปรับเปลี่ยนตารางกิจกรรม/การเรียน ซึ่งมีการจำแนกอย่างชัดเจน ประกอบด้วย กลุ่มเด็กหรือกลุ่มเยาวชนจำแนก 7 วันแรก กลุ่มเด็กหรือกลุ่มเยาวชนจำแนก 8-23 วัน กลุ่มเด็กหรือกลุ่มเยาวชนระยะบำบัด 24 วันขึ้นไป โดยจัดให้มีกิจกรรมด้านศิลปะ กิจกรรมด้านกีฬา เน้นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การส่งเสริมทักษะทางด้านอาชีพ และฝึกทักษะด้านอาหาร

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.