อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันครู ประจำปี 2559 – อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ

อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันครู ประจำปี 2559 – อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ

อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันครู ประจำปี 2559 “อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ”
อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันครู ประจำปี 2559 “อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ”

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเมโทรโพล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครูประจำปี 2559 “อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ” โดย นายอวยพร สกุลตัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งมี นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนครูในทุกด้าน เพื่อให้ครูมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีสมฐานะ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบได้อย่างภาคภูมิใจและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดงานวันครู ประจำปี 2559 มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะผู้บริหารโรงเรียน ครูในสังกัด อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 300 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครู และบุคลารทางการศึกษา

สำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์, การมอบเกียรติบัตรพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติครูที่ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2559 จำนวน 10 ท่าน, การมอบเกียรติบัตร “ครูผู้สอนดีเด่น” จำนวน 3 ท่าน และการมอบเกียรติบัตร “ครูดีเด่น” ประจำปี 2558 จำนวน 1 ท่าน, กิจกรรมการรำอวยพรโดยคณะครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต, กิจกรรมการร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต และการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “ครูดีในศตวรรษที่ 21” โดย นายวิศาล สบายจิต

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ในปัจจุบันนี้ แม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ ข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน แต่ก็ไม่สามารถทดแทนตัวครูได้ เพราะการศึกษามิใช้เพียงการรับความรู้ รับข้อมูลข่าวสารเท่านั้น สิ่งสำคัญกว่านั้นคือ การฝึกคิด การบ่มนิสัยให้แต่ละคนสามารถพึ่งพาตนเองและมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น ซึ่งต้องใช้คนสอนเท่านั้น ยิ่งเทคโนโลยีก้าวไกลเพียงใด ก็ยิ่งต้องการครูที่มีความสามารถมากขึ้นเพียงนั้น ดังนั้น ครูจึงต้องพัฒนาตนเองให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การที่จะเป็นครูนั้นใครก็เป็นได้ แต่การที่จะให้นักเรียนประจักษ์ในความเป็นครูนั้น ครูต้องมีวิญญาณแห่งความเป็นครู

อย่างไรก็ตาม รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจที่มีครูจำนวนมากได้พยายามพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทั้งของตนเองและของผู้เรียน จนเกิดผลงานและผลผลิตที่มีคุณภาพ ดังจะเห็นได้จากหลายท่านที่ได้รับรางวัลครูผู้ทำคุณประโยชน์ด้านต่างๆ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นแบบอย่างในการพัฒนางานสำหรับเพื่อนร่วมวิชาชีพครูต่อไป อีกทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาที่มาร่วมกันในวันนี้จะร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นคนดีพร้อมด้วยสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และสามารถอยู่ในสังกัดได้อย่างมีความสุข ตามความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาที่กำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

ในการนี้ ขอแสดงความยินดีกับครูทุกท่านที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณ “ครู” และ “บุคลากรทางการศึกษา” ทุกท่านที่ช่วยกันพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ถึงพร้อมในด้านความรู้ ทักษะ และสติปัญญา สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งแก่การดำรงชีวิตของตนและการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมและประเทศชาติ

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.