ททท. แจ้งข้อปฏิบัตินักท่องเที่ยว เรื่องการนำบุหรี่-สุรา เข้ามาในไทย

ททท. ประกาศมาตราการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย เกี่ยวกับข้อปฏิบัติการนำสินค้าประเภทสุรา และบุหรี่เข้ามาในประเทศไทย

ข้อปฏิบัติในการพกพาสิ่งของต่างๆ เข้ามาในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. นักท่องเที่ยวสามารถนำสุราเข้ามาในประเทศไทยได้ไม่เกินคนละ1 ลิตร
  2. นักท่องเที่ยวสามารถนำยาสูบเข้ามาในประเทศไทยได้ โดยมีน้ำหนักรวมหรือชนิดใดชนิดหนึ่งไม่เกิน 500 กรัม (สำหรับบุหรี่ซิการ์ บุหรี่อื่น ยาเส้นปรุง ยาเกี้ยว) และ 200 มวน สำหรับบุหรี่ ซิกาแรต ถ้าครอบครองยาสูบที่มิได้ปิดแสตมป์น้ำหนักเกิน 500 กรัม จะต้องเสียค่าปรับ Carton (10 ซอง) ละ 4,675 บkm
  3. เงินไทย
    – ขาออก นักท่องเที่ยวสามารถนำเงินสกุลบาทติดตัวออกไปนอก ราชอาณาจักรได้คนละไม่เกิน 50,000 บาท เว้นแต่นำออกไปยังประเทศดังต่อไปนี้ เช่น พม่า สปป.ลาว เขมร มาเลเซีย และเวียดนาม สามารนำเงินสกุลบาทติดออกไปได้คนละไม่เกิน 500,000 บาท
    -ขาเข้า นักท่องเที่ยวสามารถนำเงินสกุลบาทเข้ามาในประเทศไทยได้โดยไม่จำกัดจำนวน
  4. เงินตราต่างประเทศ
    – ทั้งขาเข้า และ ขาออก นักท่องเที่ยวสามารถนำเงินตราต่างประเทศออกไปนอกหรือมาในประเทศไทย ได้โดยไม่จำกัดจำนวน ทั้งนี้หากหากมีมูลค่ารวมกันเกินสองหมื่นดอลลาร์สหรัฐ (20,000 ดอลลาร์สหรัฐ) หรือเทียบเท่า ต้องแสดงรายการเงินตราต่างประเทศต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ จุดตรวจด่านศุลกากร หากไม่แสดงรายการแก่เจ้าหน้าที่จะมีโทษความผิดทางอาญา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ 191 ถนนถลาง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000          โทร. 0 7621 1036, 0 7621 2213, 0 7621 7138 โทรสาร 0 7621 3582 เขตพื้นที่รับผิดชอบ ภูเก็ต พังงา และกระบี่
E-mail : tatphuket@tat.or.th

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.