โครงการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 ของบ้านบางโรง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

วันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมาที่บริเวณท่าเทียบเรือบางโรง ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นวันที่มีความสำคัญและมีความหมายสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก เมื่อนายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบซุ้มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลป่าคลอก และในโอกาสเดียวกันนี้ยังมีการเปิดตัวโครงการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 ของบ้านบางโรงอีกด้วย

โครงการ ท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนนี้เริ่มขึ้นในปี 2551โดยทางองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืนหรือ อพท. เป็นเจ้าของโครงการ และมอบหมายให้ศูนย์เพื่อการวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจน แห่งเอเชีย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการในพื้นที่นำร่องทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ทั้งนี้ผู้ดำเนินโครงการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน เดิมมีเป้าหมายดำเนินการครอบคลุมจำนวน 11 ชุมชน ประกอบไปด้วย ภาคตะวันออกที่ตำบลแหลมกลัด  อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด บ้านเปร็ดใน  ตำบลห้วงน้ำขาว  อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด  บ้านสลัก  ตำบลท่าโสม  อำเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด ตำบลเกาะสีชัง  อำเภอเกาะสีชัง  จังหวัดชลบุรี    ภาคกลางที่ตำบลเกาะเกร็ด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี ตำบลอัมพวา  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

ส่วนภาคเหนือ ที่บ้านทาป่าเปา  ตำบลทาปลาดุก  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน  บ้านวอแก้ว  ตำบลวอแก้ว  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่บ้านท่าล้ง  ตำบลห้วยไผ่  อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี และภาคใต้ที่บ้านบางโรง  ตำบลป่าคลอก  อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ตและ  บ้านเขาเพ-ลา  ตำบลสมอทอง  อำเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อย่าง ไรก็ดีในปี 2551 สามารถดำเนินการได้เพียง 3 ชุมชน คือชุมชนบ้านวอแก้ว จ.ลำปาง ชุมชนบ้านท่าลัง จ.อุบลราชธานี และชุมชนบ้านบางโรง จ.ภูเก็ต  สำหรับในปี 2552นี้ได้เพิ่มชุมชนดำเนินการอีก 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเวียงเก่า จ.ขอนแก่น ชุมชนห้วยสะพาน จ.กาญจนบุรี และชุมชนตำบลบ้านกล้วย จ.ชัยนาท รวมเป็น 6 ชุมชน มีระยะเวลาดำเนินการ 7 เดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2552 –เดือนกุมภาพันธ์ 2553

สำหรับ หลักการสำคัญของการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนนั้น ต้องดำเนินอยู่บนฐานความคิดที่มีชุมชนเป็นหลักในการดำเนินการและรับประโยชน์ จากสิ่งที่ทำ รวมทั้งเป็นการท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไปและ อพท. เป็นเพียงผู้สนับสนุนด้านแนวคิดร่วมกับสถาบันทางวิชาการ สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม รวมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาให้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง ตามรูปแบบและทิศทางบนฐานขององค์ความรู้ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชน

ในขณะที่การผลักดันให้ชุมชนใดๆ ให้เข้าสู่โครงการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนได้อย่างสมบูรณ์มีเกณฑ์พิจารณา 5 ด้านที่สำคัญคือศักยภาพของทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว ศักยภาพด้านความเข้มแข็งชุมชน ความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวในด้านอื่นๆ โอกาสการพัฒนาการท่องเที่ยว หรือการยกระดับการท่องเที่ยวในอนาคต และงบประมาณ โดยมีการดำเนินกิจกรรมหลัก 9 กิจกรรมควบคู่กันไป

รายการ ภูเก็ตเรดิโอพูลสัปดาห์นี้ จะไปร่วมรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวชุมชนในมุมมองของผู้นำชุมชน บ้านบางโรง ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิสูจน์ว่า การบริหารจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีคนชุมชนเป็นกำลังหลัก พร้อมกับเปิดโอกาสให้สังคมและชุมชนได้ติดตามและร่วมรับประโยชน์ในอนาคตต่อไป  ไม่ ว่าผลพวงที่กำลังจะเกิดขึ้น จะเป็นเช่นไร พวกเขาพร้อมแล้ว ที่จะเผชิญหน้าอย่างท้าทาย เพราะเชื่อว่า การมีส่วนร่วม ย่อมดีกว่าถูกกระทำเมื่อเปรียบเทียบกับการท่องเที่ยวในอดีต ที่ผ่านมา

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.