อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตร ค่ายเยาวชนเพื่อการให้

อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตร ค่ายเยาวชนเพื่อการให้

อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการให้ “TAKE LESS, GIVE MORE”
อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการให้ “TAKE LESS, GIVE MORE”

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ที่หมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสมศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่เยาวชนจังหวัดภูเก็ต ในพิธีปิดโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการให้ “TAKE LESS, GIVE MORE” โดยมี นางสาววิศัลย์ศยา ผลสิน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต คุณกัญญรัศม์ ปิติกุลสถิตย์ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต สมาชิก สธวท.ภูเก็ต คณะครู-อาจารย์ วิทยากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

คุณกัญญรัศม์ ปิติกุลสถิตย์ นายก สธวท.ภูเก็ต กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนที่มีโอกาสมาเข้าค่ายเยาวชนเพื่อการให้ “TAKE LESS, GIVE MORE” โครงการ 2 ครั้งนี้ ซึ่งทุกคนจะได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้และแบ่งปันน้ำใจ รวมทั้งสิ่งดีๆ ให้แก่กันและกัน ตลอดจนได้มาช่วยสร้างรอยยิ้มเผื่อแผ่ไปถึงน้องๆ ที่หมู่บ้านโสสะนี้ด้วย หวังว่าทุกคนคงจะได้รับความสุข และสนุกสนานจากการเป็นผู้ให้ในครั้งนี้ ดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า “ผู้ให้ย่อมจะมีความสุขมากกว่าผู้รับ” การมาเข้าค่ายในครั้งนี้ เป็นการช่วยให้เยาวชนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น และเปิดใจยอมรับความแตกต่าง รู้จักที่จะมองไปรอบๆ ตัวอย่างมีเจตคติที่ดีในการดำเนินชีวิต สามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเอง และพร้อมที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับเพื่อนร่วมสังคม เรียนรู้ที่จะคิดเรื่องของตัวเองน้อยลง แต่มีน้ำใจให้ผู้อื่นมากขึ้น รับให้น้อยลง และรู้จักแบ่งปันออกไปให้มากขึ้น

ทั้งนี้ ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ท่านไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต ที่ช่วยสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำค่ายครั้งนี้ และสมาชิกฝ่ายสตรีวัยก้าวหน้า สธวท.ภูเก็ต ทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจและนเสียสละเวลามาช่วยดูแลน้องๆ เยาวชน รวมทั้งวิทยากรทุกท่าน ที่ได้มาช่วยกันสร้างสรรค์โครงการดีๆ ให้กับเยาวชนนักเรียนในจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ ขอให้เยาวชนทุกคนนำประสบการณ์ดีๆ ที่ได้เรียนรู้จากการมาเข้าค่ายครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตต่อไป เพราะชีวิตคนเรานั้นไม่ใช่จะเรียนรู้เพียงแค่ทฤษฎีในตำราเรียนเท่านั้น แต่การเรียนรู้แนวทางในการดำเนินชีวิตในสังคมก็สำคัญยิ่งเช่นกัน การประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อผู้คนรอบๆ ตัวเราและสังคม จะช่วยให้เยาวชนทุกคนได้รับการต้อนรับ และเป็นที่ยอมรับของสังคม สามารถดำรงตนและดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในวันข้างหน้า”

ด้าน นายสมศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “โครงการเยาวชนเพื่อการให้ “TAKE LESS, GIVE MORE” ประจำปี 2558 ได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความร่วมใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น และสามารถเป็นแกนนำเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตที่จะช่วยเสริมสร้างให้เยาวชนคนอื่นๆ เกิดความรัก ความสามัคคี เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตใจที่งดงาม ทำให้สังคมอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข

ในการนี้ ขอขอบคุณสมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ ทีมวิทยากร นักเรียน เจ้าหน้าที่ และขอขอบคุณหมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ตที่ได้ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้”

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.825253184216344.1073741884.136367659771570]

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.