อบต.เชิงทะเล เปิดศูนย์บริการท่องเที่ยวหาดสุรินทร์

อบต.เชิงทะเล เปิดศูนย์บริการท่องเที่ยวหาดสุรินทร์

อบต.เชิงทะเล เปิดศูนย์บริการท่องเที่ยวหาดสุรินทร์

นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหาดสุรินทร์ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมี นายมาแอน สำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา อบต.เชิงทะเล ประชาชน เข้าร่วม เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555

นายมาแอน สำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล กล่าวว่า ตำบลเชิงทะเลมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม มีชายหาดทรายทอดยาวทั้งตำบล มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลได้รับความสะดวก ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องที่พัก เส้นทางคมนาคม การบริการข้อมูลด้านบริการ รวมไปถึงได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัย

อบต.เชิงทะเลจึงได้จัดตั้ง และปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหาดสุรินทร์ พร้อมที่จะให้บริการต่างๆ แก่นักท่องเที่ยวโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในพื้นที่ จัดส่งเจ้าหน้าที่สลับผลัดเปลี่ยนมาปฎิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ อบต.เชิงทะเล ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหาดสุรินทร์แห่งนี้ด้วย ซึ่งเป็นการบูรณาการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ยังจะเกิดประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว สถานประกอบการในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ ภาพรวมของจังหวัดภูเก็ต และประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นในสายตานักท่องเที่ยว

ด้านนายไมตรี กล่าวว่า การเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ถือเป็นนโยบายของจังหวัดที่จะดูแลนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยจะมีการอำนวยความสะดวกในส่วนต่างๆ ทั้งเรื่องข้อมูลข่าวสาร ที่พัก เส้นทาง และการดูแลความปลอดภัย ตลอดจนการกำกับมิให้ผู้ประกอบการร้านค้าเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ที่สำคัญ ศูนย์ดังกล่าวจะเป็นสถานที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อมีกรณีเกิดประสบภัยต่างๆ

อย่างไรก็ตาม จะมีการบูรณาการการทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้ประกอบในพื้นที่ในทุกๆ ด้าน ซึ่งจะเกิดผลดีต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.