หลวงปู่สุภา กนฺตสีโล จำเริญอายุวัฒนะ 116 ปี

 

หลวงปู่สุภา กนฺตสีโลวันนี้ (16 ก.ย.) ที่วัดสิริสีลสุภาราม(วัดหลวงปู่สุภา) ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต ได้มีงานมุฑิตาสักการะ พระมงคลวิสุทธิ์ (หลวงปู่สุภา กนฺตสีโล) จำเริญอายุวัฒนะ 116 ปี และพิธีถวายปริญญาพุทธศาตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจริยศึกษา จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรราชวิทยาลัย โดยมีพระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค 17 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานฝ่ายฆารวาส มีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ นายเรวัต อารีรอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต นายอรรถการ ฟูเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว พล.ต.ต.พิกัด ตันติพงศ์ ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต นายศุภชัย โพชนุกูล นายอำเภอเมืองภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการ รวมถึงนักท่องเที่ยวและประชาชนทั้งในจังหวัดภูเก็ตและจากจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

โดยในส่วนของพิธีถวายปริญญาพุทธศาตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจริยศึกษา และประกาศสดุดีเกียรติคุณ แด่ พระมงคลวิสุทธิ์(หลวงปู่สุภา กนฺตสีโล) นั้น ถวายโดยพระธรรมสิทธินายก จากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญชัยมงคลคาถา พระราชวรมุนี คณบดีคณะพุทธศาสตร์ ถวายพัดรองแสดงวิทยะฐานะ พระสุธีธรรมานุวัตร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ถวายผ้าไตรีจีวร และย่าม พระครูสุตกิจบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ถวายหนังสือที่ระลึก ฯลฯ

พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ได้อ่านประกาศเกียรติคุณ ปริญญาพุทธศาตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจริยศึกษา ว่าในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 2/5554 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า พระมงคลวิสุทธิ์(หลวงปู่สุภา กนฺตสีโล) 116 พรรษา 96 วิทยฐานะมูลกัจจายน์ วิทยาคม ธุดควัตร เจ้าอาวาสวัดสิริสีลสุภาราม อ.เมือง จ.ภูเก็ต เป็นพระมหาเถระผู้รัตตัญญู ถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัตรงดงาม ในด้านจริยาวัตรส่วนตน เป็นผู้เอาใจใส่ต่อปริยัติสัทธธรรม ปฏิบัติสัทธธรรม และปฏิบัติเวธสัทธธรรม เอาใจใส่ต่อคันถธุระ และวิปัสสนาธุระ ศึกษาและปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่สัทัตต์ที่วัดท่าอุเทน หลวงปู่ศุขแห่งวัดปากคลองมะขามเฒ่า ได้สนธนาศึกษาและปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อชา สุภทฺโท แห่งวัดหนองป่าพง หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต หลวงพ่อโอภาสี หลวงปู่ขาว หลวงพ่อเดิม ถือปฏิบัติเคร่งครัดมั่นคงในธุดงควัตรจาริกไปทั่วทุกภาคของประเทศไทย

นอกจากนี้ยังถือธุดงควัตรจาริกไปยังประเทศลาว พม่า กัมพูชา มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ อินเดีย จีน อาหรับ และฝรั่งเศส ได้ทำการสงเคราะห์ อนุเคราะห์ประชาชนทั้งด้านร่างกายและจิตใจในถิ่นต่างๆ ที่ถือธุดงควัตรจาริกไป ศึกษาวิทยาคมกับเกจิอาจารย์ ผู้ทรงวิทยาคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในวิชากำลังภายในและวิทยาคม ใช้วิทยาคมบริกรรมคาถาชินบัญชรทำน้ำพระพุทธมนต์รักษาผู้เจ็บป่วยด้วยวิธีสร้างขวัญและกำลังใจ สร้างวัตถุมงคลอันเป็นเครื่องรางของขลังแจกจ่ายและเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

พระมงคลวิสุทธิ์ (หลวงปู่สุภา กนฺตสีโล) ได้ปฏิบัติศาสนกิจเพื่อประโยชน์แก่คณะสงฆ์ สังคม ประเทศ และพระพุทธศาสนา ทำหน้าที่เผยแพร่พุทธธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ อบรมสั่งสอนชาวเลที่เกาะสิเหร่ให้กันมาถือพระพุทธศาสนา สร้างศาสนวัตถุศาสนสถานไว้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก เช่นสร้างวัดที่เขาหมอน วัดเกาะสิเหร่ สำนักสงฆ์เทพขจรจิตร นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้สร้างวัดไว้จำนวน 33 วัด สร้างตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สร้างพระพุทธไสยาสน์ พระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ นำว่านที่เก็บสะสมไว้จากประเทศลาว กัมพูชา และพม่าออกแจกจ่าย แก่ศิยานุศิษย์ พร้อมกันนั้นก็สร้างวัตถุมงคลจากว่านวัสดุธรรมชาติ เพื่อมอบให้แก่ศิยานุศิษย์ผู้ร่วมบริจาคทรัพย์ในการสร้างปูชนียสถานและปูชนียวัตถุทางพระพุทธศาสนา อบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป รวมทั้งสงเคราะห์อนุเคราะห์ทั้งในยามปกติ และในยามที่มีความทุกข์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เป็นพระวิปัสสนาจารย์ผู้ถือปฏิบัติเคร่งครัดในพระธรรมวินัย ขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีสงฆ์ เป็นแบบอย่างด้านศีลาจารวัตร ให้แก่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก และอุบาสิกา

จากการที่ได้ปฏิบัติศาสนกิจ มีผลปรากฏเป็นที่ประจักษ์ดังกล่าวมา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจึงได้มอบถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

นับได้ว่าพระมงคลวิสุทธิ์ (หลวงปู่สุภา กนฺตสีโล) เป็นพระมหาเถระที่ได้บำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่คณะสงฆ์ สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาเป็นอเนกประการควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจริยศึกษา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาลเป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.