อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันผู้สูงอายุ ภูเก็ต ประจำปี 2558

อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันผู้สูงอายุ ภูเก็ต ประจำปี 2558

อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันผู้สูงอายุ จ.ภูเก็ต ประจำปี 2558 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้สูงอายุ
อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันผู้สูงอายุ จ.ภูเก็ต ประจำปี 2558 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. นายชวลิต ณ นคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2558 โดยมี นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นายนายสมพล พรหมกสิกร กล่าวในนามประธานศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ตว่า  “ผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์และควรค่าแก่การเคารพนับถือ ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดให้วันผู้สูงอายุตรงกับวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ ซึ่งตรงกับวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี และเป็นที่ทราบกันดีว่า กิจกรรมสำคัญอันดับต้นๆ คือ การรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ที่นับถือนั่นเอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ จึงได้จัดโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรม “รดน้ำดำหัว” ขอพรจากผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และเป็นการแสดงออกถึงความรักและเคารพต่อผู้สูงอายุ อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม และผู้สูงอายุได้มีโอกาสแสดงศักยภาพและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับผู้สูงอายุในการดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจลูกหลานต่อไป

ในการนี้ กำหนดให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ คือ การให้คำปรึกษาและตรวจสุขภาพเบื้องต้น การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้สูงอายุดีเด่น” พิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ การบรรยายพิเศษหัวข้อ “พิชิตไตเสื่อม ความดันโลหิต มะเร็ง และโรคอ้วนทำให้ข้อเข่าเสื่อมกับผู้สูงอายุ โดยไม่ใช้ยา” โดย นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์ และหัวข้อ “อาหารเพื่อสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน และลดน้ำหนัก สำหรับผู้สูงอายุ” โดย นางสาวลัญช์อร มุขต๊าด ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและยาเพื่อสุขภาพ รวมทั้งกิจกรรมการแสดงของตัวแทนผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นร่มโพธ์ร่มไทรของครอบครัว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 750 คน”

ด้าน นายชวลิต ณ นคร รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ผู้สูงอายุเป็นพลังสังคมที่มีคุณค่า ไม่ว่าในฐานะของการเป็นผู้เชื่อมต่อภูมิปัญญาและความรู้ทั้งด้านประวัติศาสตร์ การสืบทอดศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีต่างๆ ตลอดจนการปลูกฝังอบรมเลี้ยงดูคนรุ่นใหม่ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้สูงอายุคือผู้สร้างสังคม อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุ จำเป็นต้องอยู่ในภาวะพฤฒิพลัง คือสูงอายุแบบมีพลัง มีสุขภาพกาย ใจ และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการคือ การมีสุขภาพ ความมั่นคงทั้งในด้านรายได้และหลักประกันทางสังคม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและสังคม

อบจ.ภูเก็ต ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูอายุ จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ส่งเสริมและร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนในสังคมให้ความสำคัญ เห็นคุณค่าและตระหนักถึงศักยภาพของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ นอกจากเป็นการให้ความสำคัญของผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นร่มโพธิ์ร่วมไทรให้กับลูกหลานแล้ว ยังเป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมแห่งความกตัญญูกตเวทีอันดีงามให้อยู่คู่สังคมตลอดไป และขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี 2558”

สำหรับผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี 2558 ประกอบด้วย นายถาวร สถาวโรดม จากศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต, นางสาวสุภา กิระนันต์ จากชมรมฟื้นฟูสุขภาพโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, นางประภาศรี เตชะสิพันธุ์ จากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎา, นางโป้ตี๋ แซ่ตัน จากชมรมผู้สูงอายุนครภูเก็ต, นายชาลี ลออรัตน์กุล จากชมรมไทเก็ก 37 สวนหลวง, นางวิไล สามารถ จากชมรมผู้สูงอายุตำบลเกาะแก้ว, นายมานิต เกษตริกะ จากชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, นางเนือบ ก้านกนก จากชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าคลอก, นางเขียว แซ่ตัน จากชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลป่าตอง, นางสิ่วปี้ พลรบ จากชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลถลาง, นางเรณู รงค์สถิต จากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี, นางนิภา อุปถัมภ์ จากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเชิงทะเล, นางอำนวยพร มั่นชูพงศ์ จากชมรมผู้สูงอายุตำบลศรีสุนทร, นางเบ่งก่อ แซ่ติ่ว จากชมรมผู้สูงอายุตำบลกะทู้, นางสาวสุนีย์ ชอบดี จากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลฉลอง, นางยุพดี แซ่หงอ จากชมรมผู้สูงอายุชุมชนสามัคคีสามกอง, นายบรรจบ ทองภิบาล จากชมรมผู้สูงอายุบ้านไม้ขาว, นางบุษบา วัลล์ จากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองป่าตอง และนายดิลก วุฒิพาณิชย์ จากชมธนาคารสมองจังหวัดภูเก็ต

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.833081536766842.1073741922.136367659771570]

Related Post

ซิส เเอนด์ เซล

ซิส เเอนด์ เซล

พักกับซิสพร้อมล่องเรือคาตามารันสุดหรูไปทัวร์ที่เกาะไม้ท่อน - บานาน่าบีช

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.