กองทัพภาคที่ 4 สนองนโยบายกองทัพบก เร่งแก้ปัญหาความไม่สงบภาคใต้

พลตรี โฆษิต สมุทรผ่อง รองแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวที่จังหวัดภูเก็ต วันที่ 20 สิงหาคมนี้ว่าการแก้ปัญหาในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้   ต้อง ใช้เวลา เพราะมีปัจจัยประกอบมาก ที่สำคัญ สงสารประชาชน ที่ บริสุทธิ์ ต้องสูญเสียชีวิต การแก้ปัญหาเดินมาถูกทาง แต่ฝ่ายผู้ก่อเหตุทำให้เกิดความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งคนทั้งชาติ ควรช่วยกันให้เกิดความสงบ ร่วมแรงร่วมใจกันทุกเรื่องและเห็นว่าคนไทย มีรอยยิ้มในหัวใจกันทุกคน การทำงานในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ทุกคน พยายามหารายละเอียดการทำหน้าที่ในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะ เกี่ยวกับชาวมุสลิม ให้มากที่สุด เพื่อทำงานให้ดีที่สุดและกองทัพบก มีการจัดหายุทโธปกรณ์ การป้องกันรักษาชีวิต และ การทำความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันเกิดความสงบ สันติ โดยเร็ว ซึ่งทุกคนในพื้นที่ต้องช่วยกัน และน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

รองแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่าปัญหาการก่อการร้าย ความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการเกี่ยวโยงมาจากหลายสาเหตุของปัญหาต่างๆเช่นปัญหายาเสพติด ปัญหาความยากจน ปัญหาขาดการศึกษา และปัญหาอื่นๆ เป็นต้นและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เข้าดำเนินการในพื้นที่ พยายามเข้าถึงประชาชน ทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ทุกศาสนา ให้เข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ และขอให้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อทำให้ปัญหาความไม่สงบหมดไปในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็ว

อย่าง ไรก็ดีนอกจากการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วกองทัพ บกมีกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงของชาติโดยกรมกิจการ พลเรือนทหารบกโรงเรียนกิจการพลเรือน เปิดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่4ตั้งแต่วันที่4-20สิงหาคมนี้ในพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานีระนอง และจังหวัดภูเก็ตมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน70คน ประกอบด้วยข้าราชการทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน นักธุรกิจภาคเอกชน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี้ยนความรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติ ทำงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความรัก สามัคคี เกิดพลังในกลุ่มผลักดันสิ่งดีงามต่อสังคมประเทศ ในปัจจุบันและอนาคต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.