รองแม่ทัพภาคที่ 4 มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ ใน 7 จังหวัดภาคใต้ ที่ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 ที่โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต พลตรีโฆษิต สมุทรผ่อง รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานปิดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 4 และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากภาคส่วนต่างๆ ใน 7 จังหวัดภาคใต้ (ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง ชุมพร สุราษฏร์ธานี และนครศรีธรรมราช) รวมจำนวนทั้งสิ้น 58 คน

สำหรับการศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 4 ครั้งนี้ กองทัพบก ได้อนุมัติให้กรมกิจการพลเรือนทหารบก โดยโรงเรียนกิจการพลเรือนเปิดการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวขึ้น 3 ห้วงด้วยกัน คือ ห้วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2552 จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี ห้วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2552 จัดในขึ้นพื้นที่จังหวัดระนอง และห้วงที่ ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2552 จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้การเปิดหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาทั้ง จากภาครัฐ และภาคเอกชน ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งจะทำให้แต่ละฝ่ายมีโลกทัศน์กว้างขวางยิ่งขึ้น และสามารถทำงานประสานสอดคล้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อใช้กระบวนการทางการศึกษาก่อให้เกิดความเป็นเพื่อน มีความรัก ความสามัคคี เกิดพลังในการรวมกลุ่มผลักดันให้เกิดสิ่งที่ดีงามต่อสังคม และประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.