ประกันสังคมจังหวัดภูเก็ตดึงสื่อร่วมสัมมนา

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 ส.ค. 52 ที่โรงแรมคลับ อันดามัน บีช รีสอร์ท อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายวิชัย  ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมต่อผู้ประกันตน โดยมีนางสุจิตรา  บุญชู รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  นางพรทิพย์  ตัณทัยย์ ประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต  หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดภูเก็ต นายจ้าง ลูกจ้าง สื่อมวลชนและผู้ประกันตน เข้าร่วม

นางพรทิพย์  กล่าว ว่า การประชาสัมพันธ์ในระบบการประกันสังคมที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด  ไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อบุคคล สื่อหนังสือพิมพ์  สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อ อินเตอร์เน็ต รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่และการจัดนิทรรศการ ซึ่งทุกสื่อสามารถใช้เป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูล ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจ สามารถทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบประกันสังคมได้ เป็นอย่างดี ซึ่งในปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ตได้ใช้สื่อบุคคลเป็นแกนหลัก ในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายประกันสังคม ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกันสังคมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมต่อผู้ประกันตนเพื่อให้ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ผู้เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนที่อยู่ในส่วนภูมิภาคมีโอกาสสอบถามข้อมูลหรือ ปัญหาเกี่ยวกับการประกันสังคม รวมทั้งการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากกลุ่มเป้าหมายโดยตรง รวมถึงเพื่อให้สื่อมวลชนในส่วนภูมิภาคทราบและเข้าใจในหลักการของการประกัน สังคมเพื่อเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์แก่สมาชิกประกันสังคมและประชาชนทั่ว ไปได้อย่างถูกต้อง

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.