SMI จับมือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัด workshop สัญจรที่ภูเก็ต

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 ส.ค. 52 ที่ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต นายพยุงศักดิ์  ชาติสุทธิผล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ workshop สัญจรเพื่อลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ โดยมีนางอรอนงค์  สุวัณณาคาร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต นายอภิชัย  อมรพิสุทธิ์  อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต และผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

นางอรอนงค์  กล่าวว่า สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดโครงการ workshop สัญจร เพื่อลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กร  โดย โครงการนี้เป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนภายใต้การผลักดัน ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย โดยเน้นไปที่ยุทธศาสตร์การปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ภายในองค์กรและสภา อุตสาหกรรมจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานนี้เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนา ประสิทธิภาพและผลิตภาพ ซึ่งเป็นรากฐานของการเจริญเติบโตภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้ตระหนักและมีองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบการบริหารงานเพื่อลดต้นทุนด้านการ บริหารจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กร พร้อมทั้งมีแนวทางการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาขององค์กร ตลอดจนมีตัวอย่างที่ชัดเจนจากผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จในการกำหนดเป้า หมายและวิธีปฏิบัติในการลดต้นทุนภายในองค์กรได้อย่างเป็นระบบ

นางอรอนงค์ ได้กล่าวย้ำในตอนท้ายว่า สภาอุตสาหกรรมไทยได้ดำเนินโครงการฯ ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดยเน้นช่วยเหลือผู้ประกอบการในการปรับปรุงภายในองค์กรด้วยการลดต้นทุนด้าน โลจิสติกส์ ซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยได้จัดกิจกรรมฯ รวม 9 ครั้ง ใน 8 จังหวัด 5 ภูมิภาค โดยมุ่งช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เกิดการเพิ่มศักยภาพ  ลดต้นทุน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความมั่นคงและสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศไทยโดยรวมต่อไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.