สสว.จัดสัมมนา Focus Group SMEs ที่ภูเก็ต 13 ตุลาคมนี้

นายชาวันย์ สวัสดิ์ชูโต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันวิสาหกิจสาขาท่องเที่ยวอยู่ในช่วงประสบปัญหาภาวะวิกฤตอันเนื่องมาจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจโลก ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศและไข้หวัดใหญ่ 2009 ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวและทำให้มีปริมาณลดลงร้อยละ 30-40 ที่ประชุมอาเซียนซัมมิทได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวในอาเซียน ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน จึงจัดทำโครงการนำร่องในการส่งเสริมและพัฒนา SMEs สาขาท่องเที่ยวและสาขาที่เกี่ยวเนื่องให้มีความพร้อมและมีความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงได้จัดทำโครงการ SMEs Flying Geese โดยได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (U-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ และจัดให้มีการประชุมสัมมนา Focus Group SMEs สาขาท่องเที่ยวและสาขาที่เกี่ยวเนื่องขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา SMEs สาขาท่องเที่ยวและสาขาที่เกี่ยวข้องให้มีความร่วมมือและรวมตัวเป็นเครือข่าย (Cluster) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิต การให้บริการ การตลาด ฯลฯ ให้กับ SMEs สาขาท่องเที่ยวและสาขาที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน SMEs สาขาท่องเที่ยวและสาขาที่เกี่ยวเนื่องให้มีความร่วมมือระหว่างกันภายในประเทศและร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน

ทั้งนี้โครงการประชุมสัมมนา Focus Group SMEs สาขาท่องเที่ยวและสาขาที่เกี่ยวเนื่อง มีกลุ่มเป้าหมายเป็น SMEs สาขาท่องเที่ยว ได้แก่ โรงแรมและที่พัก ร้านอาหารและเครื่องดื่ม และบริการนำเที่ยวและ SMEs สาขาที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ร้านค้าของที่ระลึก ให้บริการยานพาหนะ กิจกรรมการท่องเที่ยวฯลฯ กำหนดจัดใน 4 ภาค ได้แก่ภาคกลาง 1 ครั้ง ภาคเหนือ 1 ครั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ครั้ง และภาคใต้ 1 ครั้ง โดยภาคใต้กำหนดจัดที่จังหวัดภูเก็ตในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2552  ณ ห้องบอลรูม โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.