ยอดผู้ขายบริการทางเพศในภูเก็ตพุ่งกว่า 7,121 ราย

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 สิงหาคม 2552 ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลาง จ.ภูเก็ต นายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏบัติการป้องกันและปราบปรามการค้า มนุษย์จังหวัดภูเก็ต (ศปคม.จ.ภูเก็ต) มีคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

การประชุมในวันนี้ มีการรายงานข้อมูลทรัพยากร และการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดภูเก็ต ของ ศปคม.จ.ภูเก็ต ซึ่งจากรายงานทราบว่า สถานการณ์การค้ามนุษย์ใน จ.ภูเก็ต มีลักษณะแอบแฝงที่ยังไม่ชัดเจน และเป็นข้อมูลในเชิงลึกมีการแอบแฝงขายบริการทางเพศในสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคม เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตก นิยมบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น การลักลอบเข้าเมืองที่ผิดกฎหมาย เพื่อมาขายแรงงาน รับจ้างทำงานต่างๆ เช่น งานก่อสร้าง ทำสวนยาง ประมง และงานด้านการให้บริการ อันเป็นปัจจัยผลักดันก่อให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ของจังหวัด

โดย จังหวัดภูเก็ต มีสถานบริการจำนวน 727 แห่ง มีผู้ให้บริการ จำนวน 4,946 คน ให้บริการทางเพศทั้งขายตรง และแอบแฝง จำนวน 7,121 คน แยกเป็นชาย 996 คน หญิง 6,125 คน มีสถิติคดีเกี่ยวกับการค้าประเวณี จำนวน 678 ราย ค้ามนุษย์ 0 ราย (ข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ณ เดือน กรกฎาคม 2552)

ส่วน สถานการณ์โรคเอดส์ จ.ภูเก็ต มีผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อที่มีอาการ จากสถานบริการทั้งภาครัฐ และเอกชน ตั้งแต่ พ.ศ.2532-31 กรกฎาคม 2552 รวมทั้งสิ้น 6,457 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1,751 ราย จ.ภูเก็ต มีอัตราการป่วยเป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ และเป็นอันดับ 3 ของประเทศ

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.