คลังจังหวัดภูเก็ต อบรมความรู้เกี่ยวกับพัสดุภาครัฐ

คลังจังหวัดภูเก็ต อบรมความรู้เกี่ยวกับพัสดุภาครัฐ

คลังจังหวัดภูเก็ต จัดฝึกอบรม เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพัสดุภาครัฐ แก่ส่วนราชการต่างๆในจังหวัด
คลังจังหวัดภูเก็ต จัดฝึกอบรม เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพัสดุภาครัฐ แก่ส่วนราชการต่างๆในจังหวัด

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 มีนาคม 2558 ที่ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน  นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพัสดุภาครัฐ”โดยมี นางธิดา บุญรัตน์ คลังจังหวัดภูเก็ต นางสาวรวีวัลย์ แสงจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานพัสดุ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นางธิดา กล่าวว่า ตามที่จังหวัดภูเก็ต ได้สนับสนุนเงินงบประมาณบริหารจัดการของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้สำนักงานคลังจังหวัดจัดโครงการฝึกอบรม “เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพัสดุภาครัฐ” สำหรับส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบพัสดุให้แก่ส่วนราชการเพื่อให้บุคลากรของส่วนราชการ ถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์ให้มีการจัดหาพัสดุไว้ในราชการด้วยความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรมและราคมเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในจังหวัดภูเก็ตเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

ทั้งนี้ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมประมาณ 150 คน โดยสำนักงานคลังจังหวัด ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการการพัสดุภาครัฐ มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ส่วนราชการต่างๆ

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.823074254434237.1073741865.136367659771570]

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.