ประชุมสัมมนานานาชาติ ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว

ประชุมสัมมนานานาชาติ ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว

อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมสัมมนานานาชาติ ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว วิถีไทยมุสลิม ปี 2558
อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมสัมมนานานาชาติ ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว วิถีไทยมุสลิม ปี 2558

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น. ที่โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานในพิธีเปิด “งานภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว “วิถีไทยมุสลิม” ปี 2558 โดย มล.ปนัดดา ดิศกุล ฯพณฯ รัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งมี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จ.ส.ต.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต คณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต สมาชิกสภา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนองค์กรฮาลาลจากต่างประเทศ คณะทูตานุทูตประจำประเทศไทย เอเจนซี่ท่องเที่ยวต่างประเทศ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

การจัดงานดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ส่วนที่ 1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 จัดให้มีการประชุมนานาชาติฮาลาล ณ โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา และในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 นำคณะจากต่างประเทศไปชมแหล่งท่องเที่ยวในอันดามัน เพื่อสัมผัสกับธรรมชาติ และวิถีชีวิตของพี่น้องมุสลิม ส่วนที่ 2 วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2558 เป็นงานฮาลาลเอ็กซ์โป ณ อ่าวบางเทา (หลังโลตัสเชิงทะเล) จังหวัดภูเก็ต มีการจัดแสดงสินค้าฮาลาลและอาหารฮาลาล รวมทั้งมีการจัดเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาอิสลาม

นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ปัจจุบันภาคธุรกิจท่องเที่ยวพัฒนาการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว นักท่องเที่ยวจากทุกภูมิภาคทั่วโลกมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม การยกระดับมาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยว การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมจากทั่วโลก นอกเหนือจากสถานที่ท่องเที่ยวและบริการแล้ว เรื่องอาหารก็ถือเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งในวิถีของมุสลิมการดำเนินชีวิตจะอยู่ภายใต้กรอบปฏิบัติแห่งหลักการศาสนาอย่างเคร่งครัด ทั้งเรื่องการอุปโภค บริโภค รวมถึงธุรกิจฮาลาลล้วนแต่ต้องเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุมัติ ตามบทบัญญัติอิสลามที่เรียกว่า “ฮาลาล”

การจัดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว “วิถีไทยมุสลิม” ปี 2558” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักธุรกิจ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการฮาลาล และผู้ประกอบการที่สนใจได้มีความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการฮาลาล รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจฮาลาลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดอื่นๆ ในภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริการการท่องเที่ยว กลุ่มนักท่องเที่ยวประเทศมุสลิม กระตุ้นให้เกิดการลงทุนและการใช้จ่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการประชุมนานาชาติ ในมาตรฐานฮาลาลการท่องเที่ยว ทั้งนี้ จึงคาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่จะผลักดันให้จังหวัดภูเก็ตได้เป็นศูนย์กลางในการท่องเที่ยวฮาลาลอย่างแท้จริง”

ทางด้าน มล.ปนัดดา ดิศกุล ฯพณฯ รัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหาร และธุรกิจท่องเที่ยวและบริการฮาลาล เป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย รัฐบาลจึงได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล (พ.ศ.2559-2563) ขึ้น ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนามาตรฐานและการตรวจรับรองฮาลาล การเสริมศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการฮาลาล การพัฒนาศักยภาพการตลาดฮาลาลสู่สากล และการพัฒนาศักยภาพการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศ ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ใน 5 ปีนี้ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าฮาลาล ติด 1 ใน 5 ของโลก จากปัจจุบันที่มีมูลค่าส่งออกสินค้าฮาลาลอยู่ราว 1 แสนล้านบาท อยู่ลำดับ 1 ใน 10 ของโลก หากสามารถผลักดันให้สินค้าและบริการฮาลาลของไทยใได้รับมาตรฐานมากขึ้น ก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าการส่งออกจาก 1 แสนล้านบาท เป็น 2 แสนล้านบาท หรือติด 1 ใน 5 ของโลกต่อไป ประกอบกับการที่รัฐบาลได้ประกาศวาระแห่งชาติให้ปี พ.ศ.2558 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย” ที่จะต้องเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ โดยการใช้วิถีไทยเป็นจุดเด่นทางการตลาดท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น”

มล.ปนัดดา กล่าวต่ออีกว่า “การที่สำนักงานจุฬาราชมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว” “วิถีไทยมุสลิม” ปี 2558” ขึ้น โดยการนำเอาวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชาวมุสลิมมาเป็นสื่อในการนำเสนอเรื่องราว เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ฮาลาลและการบริการการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดในกลุ่มอันดามัน จึงถือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตอบสนองนโยบายรัฐบาลอย่างแท้จริง และการจัดงานในครั้งนี้ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศมุสลิมให้เกิดความมั่นใจในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งจากจากจะได้สัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้ว ยังได้รับบริการฮาลาลที่ถูกต้อง ปลอดภัย และได้มาตรฐานตามหลักศาสนาอิสลาม เนื่องจากประเทศไทยไม่ใช่ประเทศมุสลิม เราจึงมีความจำเป็นต้องเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นให้องค์กรฮาลาลและประเทศมุสลิมยอมรับในมาตรฐานฮาลาลของประเทศไทยและเข้าใจถึงวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นการรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในช่วงเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งเป็นประชาคมที่ได้รับความสนใจจากนานาชาติอย่างกว้างขวาง จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนและตะวันออกกลางเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น อันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไป”

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.857336881007974.1073741987.136367659771570]

Related Post

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.