กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ระดมความคิดเห็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชนใน จ.ภูเก็ต มุ่งพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 ก.ย. 52 ที่ห้องบอน-ไม้ท่อน โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต นางสาวธิดา  เกิด กำไร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นโครงการศึกษาและรวบรวมข้อมูล วิทยาศาสตร์และกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาและการเรียนรู้อย่างยั่งยืน จังหวัดภูเก็ต ระนอง และชุมพร โดยมีนายสุชาติ  ทีฆกุล ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นางสาวธิดา  กล่าว ว่า กลุ่มจังหวัดภาคใต้ได้ให้ความสนใจโครงการศึกษาและรวบรวมข้อมูลวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาและการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต ระนองและชุมชน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นว่าความคิดริเริ่มดังกล่าวเป็นการสร้างสรรค์ที่ดีที่จะให้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมีบทบาทสูงขึ้นในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชาติ  รวม ถึงหน่วยงานในระดับจังหวัดและสถาบันการศึกษาให้ความสนใจฐานข้อมูลด้านวิทยา ศาสตร์ในแหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยสามารถรวบรวมข้อมูลกิจกรรมและการบริการท่องเที่ยวในพื้นที่ศึกษามา บูรณาการและเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวและข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีอยู่ในแต่ละกลุ่มจังหวัดได้ ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จึงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการศึกษารวบรวมข้อมูลวิทยาศาสตร์และกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อการ พัฒนาและการเรียนรู้อย่างยั่งยืนจังหวัดภูเก็ต ระนอง และชุมพรขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การท่องเที่ยวที่มีต่อโครงการศึกษาและรวบรวมข้อมูลวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาฐาน ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขผลการศึกษาให้สมบูรณ์ครบถ้วน ตลอดจนเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการ กำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ของข้อมูลวิทยาศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวอย่าง เหมาะสมและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและ เพื่อกำหนดแนวทางในการนำไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาแก่ผู้ที่สนใจและสามารถนำไปประยุกต์ ใช้ในพื้นที่อื่น ๆ ได้ โดยให้เห็นความสำคัญขององค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการท่องเที่ยวทุก รูปแบบ

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.