ภูเก็ตเปิดตัวโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 สิงหาคม 2552 ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายวรพจน์ รัฐสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดตัวโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ “สรรค์สร้างนวัตกรรม นำธุรกิจไทยเข้มแข็ง” โดยมี ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ เข้าร่วม

นายวรพจน์  กล่าวว่า การจัดตั้งโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเหนี่ยวนำให้เกิดการปรับโครงสร้างทาง เศรษฐกิจของชุมชนจากเศรษฐกิจฐานแรงงานและทักษะไปเป็นเศรษฐกิจฐานเทคโนโลยี และความรู้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ในระยะต่อไป โดยเฉพาะภาคใต้ของเรานั้น มีอุตสาหกรรมหลักที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศไทย ได้แก่ อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน และอุตสาหกรรมอาหาร ฯลฯ ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาและเติบโตสูง แต่ยังขาดกลไกสนับสนุนและส่งเสริมที่มากเพียงพอ ดังนั้นโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จึงถือเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ ของภาคใต้ต่อไปในอนาคต  ดัง นั้น โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนากลไกสำคัญในการยกระดับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน ภาคใต้ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ให้สามารถให้การบริการ สนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางภาคอุตสาหกรรมให้สูงขึ้น ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความเข้มแข็งสูงขึ้นตามไปด้วย

ด้าน  ผศ.ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ได้กล่าวถึงบทบาทและความสำคัญของอุทยานวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาธุรกิจและ อุตสาหกรรม ว่า  อุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นองค์กรที่บริหารงานโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น ด้วยการสนับสนุนนวัตกรรมแห่งการผลิต นวัตกรรมและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ และสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

อุทยานวิทยาศาสตร์มีหน้าที่กระตุ้นและบริหารจัดการความรู้และเทคโนโลยีในระหว่าง สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยพัฒนา บริษัทเอกชน และภาคอุตสาหกรรม โดยการเตรียมความพร้อมทางด้านอาคารสถานที่และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่มีมาตรฐานสูง รวมทั้งบริการสนับสนุนต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้มีการเกิดและเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมผ่านทางขั้นตอน ของการบ่มเพาะจนบริษัทสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้นั้นจะสนองนโยบายแม่บท และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และความต้องการของภาคการผลิตเอกชนและประชาชนในภาคใต้

รวมทั้งจะพัฒนาในรูปแบบของเครือข่าย โดยเริ่มต้นและพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง ณ ที่ตั้งซึ่งมีความพร้อม และสนับสนุนให้มีการพัฒนาสาขาหรือหน่วยย่อย หรือองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ตั้งอื่นๆ ที่มีความเหมาะสมจำเพาะด้าน ซึ่งสามารถจะพัฒนาต่อเนื่องไปเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ในระดับกลุ่มจังหวัด หรือจังหวัดในระยะต่อไป อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้จะจัดตั้งและคำนึงถึงสัมฤทธิผลเชิงนโยบาย หลักการพื้นฐานของอุทยานวิทยาศาสตร์ และความคุ้มค่าในการลงทุนโดยเริ่มต้นด้วยการลงทุนในองค์ประกอบที่จำเป็น มุ่งเน้นการสร้างตัวอย่างความสำเร็จ และพัฒนาต่อเนื่องอย่างเป็นขั้นตอนตามผลการดำเนินงานโดยมีการบริหารความ เสี่ยงควบคู่กันไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.