มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่นักเรียน รร.ราชประชานุเคราะห์ 36

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 16 กันยายน 2552 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำ จ.ภูเก็ต นำโดยนายตรี อัครเดชา รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ นางสาวพรรณี สิทธิการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต นายจุฑา ดุมลักษณ์ นายก อบต.กมลา ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 ส.ต.อ.โกมล ดุมลักษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางศาสนา กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 นายมาโนช พันธ์ฉลาด นายก อบต.เชิงทะเล ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่นักเรียนอยู่ประจำในโรงเรียน จำนวน 137 คน พร้อมกันนี้ยังได้มอบผ้าห่มกันหนาวใหห้แก่คณะครู และลูกจ้างของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จ.ภูเก็ต ที่พักอาศัยอยู่ในโรงเรียน ฯ ด้วย มีฝ่ายบริหาร อบต.กมลา แขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

นายจุฑา ดุมลักษณ์ นายก อบต.กมลา กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีเมตตาแก่พสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อสร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จ.ภูเก็ตแห่งนี้ขึ้น เพื่อเยียวยาแก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อปลายปี 2547 และจัดเป็นสถานศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ จ.ภูเก็ต

ปัจจุบัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จ.ภูเก็ต มีคณะครูจำนวน 55 คน นักเรียน 807 คน แยกนักเรียนออกเป็น 2 ประเภท คือ นักเรียนไป-กลับ และนักเรียนประจำ ซึ่งในส่วนของนักเรียนประจำได้แยกออกเป็นหอนอนชาย 1 หอ แบ่งกลุ่มการดูแลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มระดับมัธยมศึกษามีนักเรียนประจำหอจำนวน 35 คน กลุ่มระดับประถมศึกษา มีนักเรียนประจำหอ จำนวน 31 คน และหอนอนหญิง 1 หอ แบ่งกลุ่มการดูแลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มระดับมัธยมศึกษา มีนักเรียนประจำหอจำนวน 43 คน กลุ่มระดับประถมศึกษามีนักเรียนประจำหอ จำนวน 28 คน รวมนักเรียนประจำทั้งสิ้น 137 คน

ในโอกาสสำคัญทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำสิ่งของพระราชทานเพื่อมอบแก่ คณะครู นักเรียนอยู่ประจำในโรงเรียน และลูกจ้างที่พักอาศัยอยู่ในโรงเรียน อย่างไรก็ตามในแต่ละปี เด็กๆ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่จากองค์พระบรมราชูปถัมภ์แห่งมูลนิธิราช ประชานุเคราะห์ ซึ่งได้พระราชทานเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน อาคารเรียน ห้องละหมาด สิ่งของต่างๆ และเงินพระราชทานเพื่อการปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ รวมถึงในครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้พระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่คณะครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนอย่างทั่วถึงด้วย

ทางด้านนายตรี อัครเดชา รองประทานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำ จ.ภูเก็ต นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ซึ่งส่วนมากเป็นเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน และประสบภัย “สึนามิ” ตระหนักและระลึกเสมอว่า เราควรเป็นเด็กดี มีความกตัญญู กตเวที ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชบายที่ทรงมอบให้ เพื่อจะเป็นคนดีแก่ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป

พร้อมกันนี้ นายตรี ยังได้อวยพรให้คณะครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนทุกคน มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สมดังพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมุ่งมั่นและมีพระมหากรุณาธิคุนให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.