เปิดเวทีประชาคมส่งเสริมท่องเที่ยว “ถึงสารสิน ถึงภูเก็ต”

ถึงสารสิน ถึงภูเก็ต

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 เวลา 19.00 น. ที่บริเวณสะพานสารสิน ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เป็นประธานเปิดประชุมเวทีประชาคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลไม้ขาว “ถึงสารสิน ถึงภูเก็ต” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน โดยมี นายสราวุธ สีสาคูคาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อบต.ไม้ขาว ผู้นำท้องถิ่น แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนชาวตำบลไม้ขาว เข้าร่วม

นายสราวุธ สีสาคูคาม นายก อบต.ไม้ขาว กล่าวว่า “การจัดประชุมเวทีประชาคมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ที่มีความต้องการให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในแนวคิดเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลไม้ขาว โดยในงบประมาณ 2555 จะเน้นพื้นที่บริเวณสะพานสารสินและหมู่บ้านท่าฉัตรไชย ในการนำจุดเด่นที่มีอยู่ในพื้นที่มาเป็นแนวคิดเพื่อสร้างจุดขายสู่ตลาดท่องเที่ยวให้รู้จัก “สะพานสารสิน” มากขึ้น ซึ่งจุดเด่นที่เห็นได้ชัดเจนที่มีอยู่ในหมู่บ้านท่าฉัตรไชยก็คือ การคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน และในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ตลาดท่องเที่ยวมีความนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนสูงขึ้น และหมู่บ้านวัฒนธรรมถลาง (บ้านแขนน) ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่ได้ประสบความสำเร็จจากการดำเนินงานควบคู่ไปกับการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมไปกับการได้ถ่ายทอดความรู้และการอนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนให้คงไว้สู่อนุชนรุ่นหลังสืบไปด้วย”

นายสราวุธ กล่าวอีกว่า “อบต.ไม้ขาว ได้จัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตำบลไม้ขาวขึ้นในครั้งนี้ เพื่อช่วยกันระดมความคิดในการนำเสนอจุดเด่น จุดด้อย อุปสรรค และโอกาส ที่มีอยู่ในพื้นที่จากหลายๆ แนวคิด มาผนวกรวมกันให้เกิดเป็นถิ่นฐานแห่งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนที่สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมเพื่อจะสื่อให้ภายนอกได้รับทราบและรู้จัก “สะพานสารสิน” มากยิ่งขึ้น และหากแนวคิดที่ อบต.ไม้ขาว มีความตั้งใจจัดในวันนี้ได้ตกผนึกรวมกัน ประชาชนในพื้นที่หวังว่า ท่านนายก อบจ.ภูเก็ต คงจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของตำบลไม้ขาว บริเวณสะพานสารสิน ให้ก่อเกิดและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวโดยทั่วกัน อีกทั้งยังเป็นการช่วยสร้างรายได้พร้อมไปกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตให้แก่ประชาชนตำบลไม้ขาวอีกด้วย”

ทางด้าน นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “จากการที่ อบต.ไม้ขาว ได้เห็นความสำคัญของการท่องเที่ยว โดยเน้นเรื่องวิถีชุมชน ศิลปวัฒนธรรมของพี่น้องชาวตำบลไม้ขาวนั้น ผมรู้สึกชื่นชมและสนับสนุนโครงการของ อบต.ไม้ขาว ที่นำโครงการดีๆ เข้าสู่จังหวัดภูเก็ต สำหรับตำบลไม้ขาว ได้ชื่อว่าเป็นตำบลที่มีชื่อเสียงมาช้านาน มีตำนานเรือข้ามฟากระหว่างพังงาและภูเก็ต ส่วนสะพานสารสิน ก็เป็นอีกตำนานหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดภูเก็ต ดังนั้น เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในตำบลไม้ขาว ที่ท่านนายก อบต.ไม้ขาว ได้นำการท่องเที่ยวสู่ชุมชนให้กลับคืนมา เป็นวิถีชีวิตที่สำคัญมากในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งไม่ลืมวิถีชุมชนอันเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและน่าสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณท่านสราวุธ สีสาคูคาม นายก อบต.ไม้ขาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.ไม้ขาว ที่ได้สร้างความร่วมมือกันกับพี่น้องชาวตำบลไม้ขาวเป็นอย่างดี”

นายไพบูลย์ กล่าวต่ออีกว่า “ในช่วงที่มี อบจ.สัญจร ทาง อบจ.ภูเก็ต ได้เคยทำเวทีประชาคมกับ อบต.ไม้ขาวมาแล้ว ซึ่งจำได้ว่าท่านนายก สราวุธ และทีมงานทั้งหมด รวมถึงผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนทั้งหลาย ได้สร้างความร่วมมือกัน ซึ่งเห็นได้จากโครงการที่สร้างความมือระหว่างสองจังหวัด คือ ภูเก็ต และพังงา ทั้ง อบต.ไม้ขาว และ อบต.โคกกลอย ได้ทำโครงการเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งเป็นตัวอย่างของประเทศไทย โดยทั้งสองจังหวัดได้ทำงานร่วมแรงร่วมใจกัน มีการแข่งขันเรือหางยาว อันเป็นประเพณีที่มีมาช้านาน ในการนี้ ก็รู้สึกดีใจว่า เมื่อปีที่ผ่านมา เราได้ทำโครงการดีๆ แต่ช่วงสงกรานต์ในปีนี้ เนื่องจากมีการเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต ดังนั้น โครงการต่างๆ จึงทำไม่ได้ และต้องหยุดไประยะหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลไม้ขาวนั้นจะต้องกลับมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านนายก อบต.ไม้ขาว ได้นำพี่น้องประชาชนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น มาให้ความร่วมมือกันจัดเวทีประชาคมในวันนี้ ซึ่งคาดว่าจะเกิดโครงการดีๆ ขึ้นอย่างแน่นอน ทั้งนี้ ขอให้ทาง อบต.ไม้ขาว ได้สรุปประเด็นสำคัญ เพื่อทำโครงการร่วมกับ อบจ.ภูเก็ต ผมมั่นใจว่า ความร่วมมือร่วมใจกันของพวกเราจะเป็นพลังที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการนำวิถีชุมชน วิถีวัฒนธรรมกลับคืนมา ซึ่งจะทำให้การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต การท่องเที่ยวของตำบลไม้ขาว ระหว่างสะพานสารสินกับอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีความยั่งยืนตลอดไปอย่างแน่นอน”

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.