อบต.สาคู ตั้งงบรายจ่ายเน้นด้านการศึกษาและการเกษตร

นายปราโมทย์  จงสุข รองนายก อบต. สาคู
นายปราโมทย์ จงสุข รองนายก อบต. สาคู

นายปราโมทย์  จงสุข รองนายก อบต. สาคู กล่าวว่า ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ได้เห็นชอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 กว่า 80 ล้านบาท โดยปีงบประมาณปี 53 ทางฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษา เนื่องจากต้องการให้เยาวชนในตำบลได้เรียนรู้ภาษา อาทิเช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เริ่มจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระดับอนุบาล รวมไปถึงระดับประถมศึกษา 1-6  นอก จากนี้ทางฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญด้านการเกษตร เป็นลำดับรองลงมา เพื่อรองรับการบริโภคในพื้นที่ ที่สำคัญเพื่อสนองปัญหาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง

เนื่องจากชาวบ้านในตำบลกว่า 80% ทำการเกษตร โดยงบประมาณด้านการศึกษาตั้งไว้กว่า 10 ล้านบาทเศษ และด้านการเกษตร  6 ล้านบาทเศษ ส่วนด้านความสำคัญด้านอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุข  ด้านสังคมสงเคราะห์  ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานด้านการเคหะและชุมชน เป็นต้น ซึ่งรวมงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2553 อยู่ที่ 80 ล้านบาทเศษ

รองนายก อบต. สาคู กล่าวอีกว่า ในด้านการจัดเก็บภาษี ปีงบประมาณ 2553 ตั้งไว้ที่ 60-70 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ได้จากภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีสรรพสามิต ภาษีธุรกิจเอกชน ค่านิติกรรมต่าง ๆ รวมถึงภาษีใบอนุญาตด้วย คิดว่าสามารถจัดเก็บได้ตามเป้าหมายแน่นอน

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.