ภูเก็ตประชุม คกก.บริหารเชื่อเกษตรกรชาวสวนยาง

ภูเก็ตประชุม คกก.บริหารเชื่อเกษตรกรชาวสวนยาง

ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนับสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยาง   รายย่อยเพื่อประกอบอาชีพ
ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนับสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยาง รายย่อยเพื่อประกอบอาชีพ

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 9 มีนาคม 2558 ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ดร.พัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนับสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยาง รายย่อยเพื่อประกอบอาชีพ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2558 โดยมีนายสมพงศ์ แป้นทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นายชาลี ลิตบุศย์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และหน่วยงานราชที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เห็นชอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรและสหกรณ์ชาวสวนยางราคาย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม โดยสนับสนุนสินเชื่อจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรวงเงิน 10,000ล้านบาท ให้เกษตรชาวสวนยางพารารายย่อยเพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ตามศักยภาพของตนเองและสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม ครัวเรือนละไม่เกิน 100,000บาท โดยจังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดสรรสินเชื่อ จำนวน 200 ครัวเรือน วงเงิน20,000,000 บาท

ทั้งนี้ได้มีการพิจารณากลั่นกลองเพื่ออนุมัติสินเชื่อแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 ราย นายทองใส เชิงหอม ที่อยู่ 99/4 หมู่ที่ 6 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต กิจกรรมปลูกผักเหลียงในสวนยาง พื้นที่ 4 ไร่ วงเงินสินเชื่อ 100,000 บาท เอกสารที่ดินประเภท ภบท.5 และนายสมเกียรติ ชามะสนธ์ ที่อยู่ 53/3 หมู่ที่ 7 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต กิจกรรมปลูกผักเหลียงในสวนยาง พื้นที่ 4 ไร่ วงเงินสินเชื่อ 100,000 บาท เอกสารที่ดินประเภท ภบท.5

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.