จัดสรรสินเชื่อชาวสวนยางรายย่อย วงเงิน 20,000,000 บาท

จัดสรรสินเชื่อชาวสวนยางรายย่อย วงเงิน 20,000,000 บาท

ดร.พัลลภ  สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ดร.พัลลภ
สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

เมื่อเวลา13.00น วันนี้ (11 มีนาคม 2558) ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ดร.พัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2558 โดยมีนายสมพงศ์ แป้นทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นายชาลี สิตบุศย์  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และหน่วยงานราชที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เห็นชอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรและสหกรณ์ชาวสวนยางราคาย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม โดยสนับสนุนสินเชื่อจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรวงเงิน 10,000ล้านบาท ให้เกษตรชาวสวนยางพารารายย่อยเพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ตามศักยภาพของตนเองและสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม ครัวเรือนละไม่เกิน 100,000 บาท โดยจังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดสรรสินเชื่อ จำนวน 200 ครัวเรือน วงเงิน 20,000,000 บาท

บัดนี้ทางคณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณากลั่นกลองอนุมัติในหลักการให้สินเชื่อแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 ราย  ซึ่ง 2 ใน 5 รายยังมีปัญหาในเรื่องเอกสารซึ่งทางคณะกรรมการได้ให้ทั้ง 2 รายไปดำเนินการในเรื่องของเอกสารที่ทางคณะกรรมการได้ทักท้วงให้เรียบร้อยก่อน  หลังจากมีการดำเนินการในเรื่องเอกสารเรียบร้อยแล้วก็จะได้มีการอนุมัติสินเชื่อให้ต่อไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.