เทศบาลเมืองป่าตอง จับมือภาคเอกชนผลิตน้ำดี  ใช้น้ำเสียนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

เทศบาลเมืองป่าตอง จับมือภาคเอกชนผลิตน้ำดี ใช้น้ำเสียนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

เทศบาลเมืองป่าตอง จับมือภาคเอกชนผลิตน้ำดี  ใช้น้ำเสียนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. ที่โรงแรม Grand Mercuru Phuket Patong นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เป็นผู้ดูแลและจัดการบริหารโครงการผลิตและจัดหาน้ำดี (RO) โดยมีนางนฤมล จิตมั่นคงสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท ดับเบิ้ลยูโอจี ไอทีอาร์ วอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด ปกครองท้องถิ่น ผู้ประกอบการโรงแรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

น.ส.เฉลิมลักษณ์ กล่าวว่า จากการสำรวจปริมาณความต้องการใช้น้ำอุปโภคบริโภคของเอกชนและภาครัฐในเขตเมืองท่องเที่ยวหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต พบว่าปริมาณความต้องการใช้น้ำยังมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติทำให้แหล่งน้ำจืดได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลเจือปน ดังนั้นแหล่งน้ำจากภูเขาและน้ำบาดาลจึงถูกน้ำมาใช้ทดแทนโดยขาดมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพน้ำให้ถูกต้องถูกตามสุขอนมัย และไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่เป็นลูกโซ่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และการกระทบต่อทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองป่าตองได้ในอนาคต ประกอบกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเมืองป่าตองที่มีภูเขาเป็นแนวกั้นแยกออกจากเขตเมืองภูเก็ต ทำให้เกิดความยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายมากในการจัดส่งน้ำประปาเข้ามายังเขตเมืองป่าตอง ซึ่งมีผลอย่างมากต่อค่าครองชีพของชุมชน จนทำให้เกิดปัญหาในการแข่งขันเรื่องราคา และค่าบริการโรงแรมและที่อาศัยในเขตป่าตอง

อย่างไรก็ตามทางเทศบาลตำบลป่าตองได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำที่มีต่อประชาชนและภาคธุรกิจ โดยเห็นว่าเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำให้เป็นระบบ และมีความยังยืนอย่างเร่งด่วนเทศบาลเมืองป่าตองจึงมอบความไว้วางใจให้กับ บริษัท ดับเบิ้ลยูโอจี ไอทีอาร์ วอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด เป็นคู่สัญญาในการบริหารจัดหานและผลิตน้ำดีให้แก่ป่าชาชนเทศบาลเมืองป่าตอง โดยโครงการดังกล่าวฯ ได้ใช้แนวคิด “การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่” เป็นการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียและผลิตน้ำใหม่ โดยไม่ปล่อยน้ำเสียสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกโดยสูญเปล่า ซึ่งเป็นระบบเดียวกับที่ใช้อยู่ในประทศอเมริกา โดยโครงการได้นำน้ำที่ได้รับการบำบัดทางชีวภาพให้บริสุทธิ์ก่อนทิ้งลงสู่ทะเลในปัจจุบัน กลับเข้าสู้ระบบและทำการปรับคุณภาพน้ำให้คืนสู้สภาพบริสุทธิ์ด้วยเทคโนโลยีระดับสูงและทันสมัย โดยขจัดสิ่งปนเปื้อน ออกจนได้น้ำบริสุทธิ์ที่มีคุณภาพตามข้อกำหนดของน้ำประปาเพื่อใช้เป็นการอุปโภคบริโภคต่อไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.