อบจ.ภูเก็ต รับรางวัลการบริหารที่ดี ประจำปี 58 ด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

อบจ.ภูเก็ต รับรางวัลการบริหารที่ดี ประจำปี 58 ด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

อบจ.ภูเก็ต รับรางวัลดีเลิศ
อบจ.ภูเก็ต รับรางวัลดีเลิศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีสัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับประกาศเกียรติคุณในฐานะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับรางวัลดีเลิศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งมี นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 ซึ่งได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัดนายกรัฐมนตรี ในครั้งนี้ มีจำนวน 54 แห่ง จำแนกเป็น รางวัลดีเลิศ จำนวน 46 แห่ง ประกอบด้วย ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน 11 แห่ง รางวัลละ 4,000,000 บาท โดยมี องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับรางวัลดังกล่าว ด้านการส่งเสริมและจัดการศึกษา จำนวน 7 แห่ง รางวัลละ 4,000,000 บาท ด้านการส่งเสริมอาชีพ จำนวน 7 แห่ง รางวัลละ 4,000,000 บาท ด้านการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 แห่ง รางวัลละ 4,000,000 บาท ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี จำนวน 11 แห่ง รางวัลละ 4,000,000 บาท นอกจากนี้ มีรางวัลชมเชย จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย ด้านการส่งเสริมและจัดการศึกษา จำนวน 4 แห่ง และด้านการส่งเสริมอาชีพ จำนวน 4 แห่ง รางวัลละ 2,000,000 บาท

อบจ.ภูเก็ต รับรางวัลดีเลิศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุhttp://news.phuketindex.com/government/reward-2-227179.html

Posted by PhuketJournal.com on Friday, October 2, 2015

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.