วันรำลึกพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)

วันรำลึกพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)

พิธีวางพวงมาลา “วันรำลึกพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)”
พิธีวางพวงมาลา “วันรำลึกพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)”

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.09 น.  นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรำลึกพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) โดยนายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลตำบลรัษฎาทุกกอง/ฝ่าย กลุ่มองค์กรต่าง ๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนในพื้นที่ตำบลรัษฎา ตลอดจนสื่อมวลชนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการกับเทศบาลตำบลรัษฎา

อาคารสำนักงานหลังใหม่ ได้ก่อสร้างขึ้นในปีงบประมาณ 2548 – 2549  นับเป็นอาคารที่มีความสวยงาม โดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส ที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนภูเก็ต เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ที่ได้สร้างความเจริญและสร้างคุณประโยชน์มากมายให้แก่เมืองภูเก็ต เทศบาลตำบลรัษฎาจึงได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญปั้น ปฎิมากรรมรูปพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ และได้มีการอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา ต่อมาได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2553 ขึ้น

ดังนั้น เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในคุณงามความดีที่ท่านได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับเมืองภูเก็ต เทศบาลตำบลรัษฎาจึงได้จัดกิจกรรม “วันรำลึกพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้  ณ ระนอง) ขึ้น

นายภูดิท  รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เปิดเผยถึงการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการน้อมรำลึกและสดุดีเชิดชูคุณงามความดี  ของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้เมืองภูเก็ต เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่เทศบาลตำบลรัษฎา และเพื่อให้ทุกส่วนราชการตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ร่วมแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความสามัคคีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลรัษฎา

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.851087914966204.1073741971.136367659771570]

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.