ทต.ราไวย์ลงนาม MOU โครงการ “ผู้บริหารห่วงใยความปลอดภัยคนในองค์กร”

ทต.ราไวย์ลงนาม MOU โครงการ “ผู้บริหารห่วงใยความปลอดภัยคนในองค์กร”

วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ผู้บริหารห่วงใยความปลอดภัยคนในองค์กร” และ ลงนาม MOU มาตรการขับขี่ปลอดภัย ในองค์กรต้นแบบ โดยมี นายพิสิษฐ์ ปภากิจยศพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ผู้จัดการอาวุโส บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาภูเก็ต นางสาวสุวรรณา จงรักษ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ-ภาคเอกชน ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลราไวย์ และประชาชน เข้าร่วม
นายพิสิษฐ์ ปภากิจยศพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่า เป็นโครงการที่สอดรับกับนโยบายของภาครัฐที่กำหนดให้ปี 2554-2563 เป็นปีแห่งทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน และสนับสนุนนโยบายอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดภูเก็ต ให้ต่ำกว่า 50 ราย ในปี 2561 เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ จำนวนผู้เสียชีวิตจากการใช้รถใช้ถนน (vision 50 in 2018) ดังนั้นทางเทศบาลตำบลราไวย์ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและตอบรับโครงการที่มีประโยชน์กับทุกคนในองค์กร และจะสืบเนื่องไปถึงคนในครอบครัวที่เรารักทุกคนจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้
เทศบาลตำบลราไวย์ ดำเนินโครงการกิจกรรมร่วมกับ ภาคเอกชน ภาคประชาชนเป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ปี พ.ศ.2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ให้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน องค์กรต่างๆ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีอัตราการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 20 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 4 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรม การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยการจัดทำโครงการอบรมระเบียบวินัยจราจรและรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย และประชาสัมพันธ์รณรงค์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์, กิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจระเบียบวินัยการจราจรการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยการจัดอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎีและแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ โดยมีวิทยากร จากสถานีตำรวจภูธรฉลอง และบริษัท ซิ่นฮ่องซุ่ย จำกัด , กิจกรรมการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย สนับสนุนหมวกนิรภัยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และจัดขบวนกิจกรรมรณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์ และกิจกรรมการประเมินผลการอบรม
ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัยให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลราไวย์ ให้ทราบถึงความห่วงใยของผู้บริหารที่มีต่อบุคลากร เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ องค์กรต้นแบบในการห่วงใยบุคลากร เจ้าหน้าที่หรือองค์กรอื่นๆ เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบการช่วยลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ภาครัฐและเอกชนได้เห็นความสำคัญในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ

ด้าน นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ผู้จัดการอาวุโส บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาภูเก็ต กล่าวว่า ปัจจุบันจากการเก็บสถิติของบริษัทฯ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตเฉลี่ยเดือนละ 400-600 ครั้งต่อเดือน มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ย 4-6 รายต่อเดือน และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ถือว่า เป็นอัตราที่ค่อนข้างสูงซึ่งประเทศชาติต้องสูญเสียบุคลากรที่เป็นกำลังของชาติอย่างต่อเนื่อง และเสียงบประมาณในการรณรงค์ป้องกันปีละหลายล้านบาท เพื่อเป็นการช่วยกันในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ทางบริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นมา โดยเล็งเห็นว่า เทศบาลตำบลราไวย์ ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยให้กับคนในองค์กรและประชาชนตลอดมา จึงได้ประสงค์ให้เทศบาลตำบลราไวย์ เป็นองค์กรต้นแบบขับขี่ปลอดภัยห่วงใยคนในองค์กร เพราะจะช่วยลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่และประชาชนในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้กับสมาชิกของโครงการส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ เพื่อป้องกันและลดการสูญเสียชีวิตร่างกายหรือบาดเจ็บ พิการ ของเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวตำบลราไวย์ตลอดไป

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x