เทศบาลตำบลราไวย์ จัดพิธีสมโภชเทียนพรรษา

เทศบาลตำบลราไวย์ จัดพิธีสมโภชเทียนพรรษา

เทศบาลตำบลราไวย์ จัดพิธีสมโภชเทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.30 น. ณ วัดสว่างอารมณ์ นายวชิรพันธ์ ทองดี ผู้อำนวยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นตัวแทนในการจัดพิธีสมโภชเทียนพรรษา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้าง ผู้อำนวยการจากโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต นักเรียนและประชาชน เข้าร่วม
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดพิธีสมโภชเทียนพรรษา เทศบาลตำบลราไวย์ จัดพิธีสมโภชเทียนพรรษา เทศบาลตำบลราไวย์ จัดพิธีสมโภชเทียนพรรษา
การสมโภชเทียนพรรษา ได้กระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาทุกปี คือก่อนวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ หรือเดือน ๘ ที่สอง ในกรณีที่มีอธิกมาส พุทธศาสนิกชนก็จะพากันขวนขวายให้มีการถวายเทียนจำนำพรรษาแก่วัดในท้องถิ่นของตน เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา ๓ เดือน สมัยก่อนเทียนพรรษามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะพระสงฆ์ต้องใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัย แต่ในปัจจุบันนั้นเทียนพรรษาอาจจะมีความสำคัญลดน้อยไป ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย เป็นต้นแทน แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.