พิธีปิด โครงการค่ายพุทธบุตร-ธรรมะจาริณี ประจำปี 2558

พิธีปิด โครงการค่ายพุทธบุตร-ธรรมะจาริณี ประจำปี 2558

พิธีปิด โครงการค่ายพุทธบุตร-ธรรมะจาริณี ประจำปี 2558

วันที่ 15-17 มิถุนายน 2558 เทศบาลตำบลรัษฎา ร่วมกับ ศพอ.วัดอนุภาษกฤษฎาราม และ โรงเรียนบ้านทุ่งคา “บุณยขจรประชาอาสา” ได้จัดโครงการค่ายพุทธบุตร – ธรรมะจาริณี ประจำปี 2558 ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน เวลา 11.00 น. ได้มีการจัดพิธีปิดโครงการ โดยมีนายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ เพื่อมุ่งใช้หลักธรรมและคำสั่งสอนของศาสนามาสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนนั้น เป็นแนวคิดที่ดีเยี่ยมที่จะทำให้เด็กและเยาวชนตำบลรัษฎาได้เรียนรู้หลักคำสอนศาสนาพุทธ มีความศรัทธา มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักคำสอนของศาสนา เพื่อนำความรู้ไปประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของวิถีการดำเนินชีวิต มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และได้ร่วมทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข เป็นเยาวชนที่ดี และจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของเรา และประเทศชาติให้เจริญต่อไปในอนาคต

จากการอบรม ตั้งแต่วันที่ 15-17 มิถุนายน 2558 รวมเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเด็กและเยาวชนนักเรียนในตำบลรัษฎา เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 188 คน

ในส่วนของเทศบาลตำบลรัษฎา ได้ร่วมกับ ศพอ.วัดอนุภาษกฤษฎาราม และโรงเรียนบ้านทุ่งคา “บุณยขจรประชาอาสา” โดยมี คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งคา “บุณยขจรประชาอาสา” หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอขอบคุณวัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดโครงการค่ายพุทธบุตร – ธรรมะจาริณี ประจำปี 2558 และขอขอบคุณคณะวิทยากร ที่มาบรรยายให้ความรู้และอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

Related Post

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.