การถ่ายโอนภารกิจ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2

การถ่ายโอนภารกิจ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2

ทต.รัษฏา รับมอบที่ดิน เพื่อเป็นทางสาธารณประโยชน์

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 ก่อสร้างบนเนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 57.7 ตารางวา ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ด้วยงบประมาณ 127,134,000.- บาท และเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการในวันที่ 21 เมษายน 2555 โดยสํานักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต กรมการขนส่งทางบก เป็นผู้กํากับดูแล  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. เทศบาลตําบลรัษฎาร่วมกับสํานักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ได้จัดให้มีการถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 ณ ที่ทําการสํานักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต โดย

นายธีรยุทธ์ ประเสริฐผล ขนส่งจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้ส่งมอบ
นายภูดิท รักษาราษฏร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฏา เป็นผู้รับมอบ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุม กํากับ ดูแล จัดระเบียบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจําทางและผู้ดูแลประจํารถ เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชน โดยให้ เทศบาลตําบลรัษฎา ดําเนินการบริหารจัดการงานสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน พร้อมวิธีดําเนินการตามที่กรมการขนส่งทางบก จํานวน 15 ภารกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. การบริหารช่องจอดรถรับ – ส่ง ผู้โดยสารของรถโดยสารประจําทาง
 2. การบริหารพื้นที่ลานจอดรถ
 3. การจัดพื้นที่จําหน่ายตั๋วโดยสาร
 4. จัดระบบการจราจรภายในสถานี
 5. การรักษาความสะอาดภายในสถานี
 6. การรักษาความปลอดภัย
 7. การประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลการเดินทาง
 8. การควบคุม ดูแล การติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณสถานี
 9. การจัดให้มีบริการห้องสุขา
 10. การจัดให้มีบริการจําหน่ายสินค้า เบ็ดเตล็ด และเครื่องดื่ม
 11. การจัดให้มีบริการฝากของ
 12. การจัดให้มีบริการรถรับจ้าง
 13. การจัดให้มีบริการรถเข็นสัมภาระ
 14. การเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่ง
 15. การจัดหา ดูแล ซ่อมแซม บํารุงรักษาอาคาร สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์

โดยมี

นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ ปลัดจังหวัดภูเก็ต
พันตํารวจเอกไกรทอง จันทร์ทองใบ ผู้กํากับ สภ.เมืองภูเก็ต
นายสาธิต กลิ่นภักดี ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
นายธีรยุทธ์ ประเสริฐผล ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรัษฎา
นายเดชาคนี ลีลานนท์ ปลัดเทศบาลตําบลรัษฎา
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.