ทต.รัษฏา รับมอบที่ดิน เพื่อเป็นทางสาธารณประโยชน์

ทต.รัษฏา รับมอบที่ดิน เพื่อเป็นทางสาธารณประโยชน์

พิธีรับมอบที่ดินเพื่อเป็นทางสาธารณประโยชน์

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. เทศบาลตําบลรัษฎา ได้จัดพิธีรับมอบที่ดินเพื่อ เป็นทางสาธารณประโยชน์ ณ ชุมชนโหนทรายทอง โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณกีรติ อัสสกุล พร้อมคณะ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน เลขที่ 108994 จํานวน 1 แปลง เป็นผู้มีอุปการคุณในการบริจาคที่ดินแปลงนี้ยกให้กับทางเทศบาลตําบลรัษฎา เพื่อนําไปพัฒนาให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ของคนในชุมชน และใช้ในการเดินทางสัญจร เพิ่มความสะดวกสบายชาวชุมชนโหนทรายทอง โดยมี

นายเรวัตร อารีรอบ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีรับมอบ
นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา นายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี
นายสนทรรศน์ พีรดนย์โกเศส รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรัษฎา
ผู้ใหญ่บ้าน
นายเดชาคนี ลีลานนท์ ปลัดเทศบาลตําบลรัษฎา
หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยพนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลตําบลรัษฎา
ประชาชนในชุมชนโหนทรายทอง

เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.