วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จ.ภูเก็ต

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จ.ภูเก็ต

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จ.ภูเก็ต”
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการพัฒนาผู้นำในงานสุขภาพภาคประชาชน “วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จ.ภูเก็ต”

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2558 เวลา 18.00 น. นายชวลิต ณ นคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้นำในงานสุขภาพภาคประชาชน ประจำปี 2558 “วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต” โดย นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และนายทวีศักดิ์ ศรอินทร์ นายกอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นายวินิจ หงส์อติกุล เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายธนัทภัทร ธานีรัตน์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส นายแพทย์สาธารสุขจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ สนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

การจัดงานโครงการพัฒนาผู้นำในงานสุขภาพภาคประชาชน ประจำปี 2558 “วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต” ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจแก่ อสม. ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะ อสม. ที่ผ่านการคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่น ในแต่ละสาขาตั้งแต่ อสม. ดีเด่นระดับอำเภอ จังหวัด และระดับชาติ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสำเร็จ และพัฒนาการของ อสม. ซึ่งนอกจากการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละแล้ว ยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการจัดงานครั้งนี้ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ อสม. อาวุโส อายุ 72 ปี พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่ อสม. ปฏิบัติงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี และการแสดงดนตรีของเครือข่าย อสม. อำเภอถลาง อำเภอกะทู้ และอำเภอเมือง เป็นต้น

ทั้งนี้ อาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม. เป็นบุคคลที่สมัครใจ เสียสละทำงานเพื่อสังคมโดยส่วนรวม ในด้านการดูแลสุขภาพตามแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติตั้งแต่ปี 2536 กำหนดให้วันที่ 20 มีนาคม ทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ที่อาสาทำหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนหมู่บ้าน ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องกว่า 37 ปี สามารถลดปัญหาสุขภาพในชุมชนได้เป็นอันมาก พลัง อสม. จึงเปรียบเสมือนเป็นหัวใจของระบบสุขภาพ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ซึ่งปัจจุบันมี อสม. ทั่วจังหวัดภูเก็ต จำนวน 2,220 คน

สำหรับในปี 2558 นี้ รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน วางรากฐานการเสริมสร้างความเข้มแข็งการให้บริการด้านสาธารณสุขประชาชน โดยเฉพาะบริการดูแลขั้นพื้นฐาน ประชาชนสามารถเข้าถึง มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ โดยจัดโครงการหมอครอบครัวดูแลทุกหลังคาเรือน เป็นที่ปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง และมีบริการดูแลสุขภาพประชาชนที่ต้องพึ่งพิง คนในครอบครัวช่วยดูแล 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ป่วยที่ไม่มีทางรักษาให้หายและอยู่ในระยะสุดท้ายชีวิต โดยมีนโยบายพัฒนายกระดับ อสม. ให้เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน และจะอบรม อสม. ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญดูแลสุขภาพ 5 กลุ่มวัย ได้แก่ สตรีและเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เด็กวัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ซึ่งจะทำให้ อสม. มีศักยภาพ เพื่อร่วมทำงานกับทีมครอบครัว และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแกนนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงการเจ็บป่วยของชุมชน โดยเฉพาะด้านอุบัติเหตุจราจร ซึ่งประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากสาเหตุนี้มากเป็นอันดับ 3 ของโลก ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้ฝากความหวังในวาระการปฏิรูปประเทศไทย พลัง อสม. จะมีส่วนช่วยลดความขัดแย้ง สร้างความปรองดอง เฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในพื้นที่ได้

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.830024830405846.1073741908.136367659771570]

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x