คุมประพฤติ จ.ภูเก็ต จัดโครงการค่ายสร้างเกราะภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตและสุขภาพที่ดี

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 3 กันยายน 2552 ที่อาคารคุรุสัมมนาคาร สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายสมิทธิ์  ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายสร้างเกราะกันภัยยาเสพติด เพื่อชีวิตและสุขภาพที่ดี  โดยมี นายสุรินทร์  อังศุธรไพบูลย์ ประธานเครือข่ายยุติธรรมชุมชนจังหวัดภูเก็ต  อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน  กลุ่มครอบครัวและประชาชน รวมถึงผู้ถูกคุมความประพฤติทั้งเด็กและผู้ใหญ่  เข้าร่วม

นายสุรินทร์  กล่าวว่า ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2552 ซึ่งได้กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การป้องกัน การปราบปราม และบำบัดฟื้นฟู สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในระบบบังคับบำบัดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 และผู้ถูกคุมความประพฤติ ตามมาตรา 56 รวมถึงผู้ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ  ดังนั้น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตจึงกำหนดจัดโครงการค่ายสร้างเกราะภัยยาเสพติด เพื่อชีวิตและสุขภาพที่ดี ขึ้น เพื่อ ให้ผู้กระทำความผิดในคดียาเสพติดเกิดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข มีความรู้ ความเข้าใจตนเองและผู้อื่นเห็นคุณค่าตนเองและไม่หวนกลับไปเสพซ้ำหรือกระทำผิดซ้ำอีก

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.