การออกโฉนดในเขตพื้นที่ป่าคลองบางชีเหล้า-ท่าจีนถูกยับยั้งจากทางการ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 3 กันยายน 2552 ที่ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต นายสมิทธิ์ ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและหยุดยั้งการบุกรุกที่ดินในเขตป่าชายเลน ครั้งที่ 3/2552 โดยมีนายไพฑูรย์ เลิศไกร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งมีวาระสำคัญ คือ การพิจารณาการขอออกโฉนดที่ดิน ของนายพงศ์สันต์ ประโยชน์อมรกุล กับกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์ให้นายทุนทับพื้นที่ป่าชายเลน โฉนดเลขที่ 35691

นายสมิทธิ์ กล่าวถึงการพิจารณาการขอออกโฉนดในรายของนายพงศ์สันต์ ประโยชน์อมรกุล ซึ่งได้มีการนำ ส.ค.1เลขที่ 51 ม.2  ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต เนื้อที่ 39 ไร่ โดยมีนายเต็กหลอง แซ่ตัน เป็นผู้แจ้งการครอบครอง ทำการสับสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2478 สภาพที่ดินเป็นสวนจากและมะพร้าว มาขอออกโฉนดที่ดิน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ เชื่อว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินแปลงเดียวกันกับหลักฐาน ส.ค.1.ที่ใช้เป็นหลักฐานในการออกโฉนด ซึ่งผู้ขอได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินมาด้วยชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นที่ดินสาธารณะหรือที่หลวงหวงห้าม การนำรังวัดมิได้รุกล้ำที่ดินสาธารณะประโยชน์หรือที่ครอบครองบุคคลอื่น แต่ที่ดินแปลงนี้อยู่ในพื้นที่ป่าคลองบางชีเหล้า-คลองท่าจีน คณะกรรมการตรวจสอบที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ได้ออก ไปตรวจพิสูจน์ที่ดินแล้วมีความเห็นว่า “ได้ทำประโยชน์ เต็มทั้งแปลง หากตรงตามหลักฐาน ส.ค. 1 และการทำประโยชน์เข้าหลักเกณฑ์ตามระเบียบของกรมที่ดินเห็นควรออกโฉนดที่ดินให้ได้ นอกจากนี้ยังได้มีการส่งเรื่องให้กรมที่ดิน อ่านแปลภาพถ่าย เพื่อหาร่องรอยการทำประโยชน์ ได้แจ้งผลการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ ปี 2510 และ 2519 บริเวณดังกล่าวมีสภาพเป็นป่าชายเลน ส่วนในปี 2538 มีการทำประโยชน์เป็นสวนมะพร้าว

ส่วนของรายที่ 2 เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์ให้นายทุนทับพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้มีราษฎรร้องเรียนต่อทางจังหวัดและมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบโฉนดที่ดินเลขที่ 35691 ซึ่งพบว่า มีการออกโฉนดโดยใช้หลักฐาน ส.ค. 1 เลขที่ 17 ม.3 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 21 ไร่ ออกให้เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2537 มีนายประวัติ เรืองสมบัติ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และได้ขายให้ นายไพบูลย์ อนันตกูล กับผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2532 ปัจจุบันมีชื่อนายศตวรรษ อนันตกูล ,นางสาวสุกัญญา เทพพิทักษ์,นายกฤษดา วีระพล เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดย ส.ค.1เลขที่ 17 ม.3 ต.รัษฎา มีนายจินนายา เจ๊ะตี เป็นผู้แจ้งถือครอบครอง เนื้อที่ 20-0-00 ไร่ แจ้งสภาพที่ดินเป็นสวนปลูกจาก ได้มาโดยการปกครองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493

และเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 นายไพบูลย์ อนันตกูล นางสาวสุกัญญา เทพพิทักษ์ และนายกฤษฎา วีระพล ได้นำหลักฐาน ส.ค.1 เลขที่ 16 หมู่ที่ 3 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต เนื้อที่ 20-0-00 ไร่ มาขอออกโฉนด ซึ่ง ส.ค.1 ดังกล่าว มีนายจินนายา เจ๊ะตี เป็นผู้แจ้งถือครอบครอง เมื่อเดือนมีนาคม 2498  เนื้อที่ 20-0-00 ไร่ ได้มาโดยการปกครองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 แจ้งสภาพที่ดินเป็นสวนปลูกจาก

อย่างไรก็ตามปัจจุบันที่ดิน ซึ่งตั้งอยู่ ม.3 ต.รัษฎา อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าเลนคลองบางชีเหล้า-คลองท่าจีน” สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำทะเลท่วมถึง สภาพที่ดินเป็นป่าชายเลนสมบูรณ์ มีการปรับสภาพที่ดินเป็นแนวเขตคันดินเกือบทั้งแปลง ไม่มีสภาพการใช้ประโยชน์ โดยในการประชุมครั้งที่ผ่านมาทางคณะกรรมการฯได้มีมติให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการอ่านภาพทางอากาศ ให้อ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 35691 และหลักฐาน ส.ค.1 เลขที่ 16 หมู่ที่ 3 ต.รัษฎา ซึ่งได้มีการแจ้งผลการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ปี 2510 ปรากฎว่าเป็นสภาพป่าชายเลน นอกจากนี้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่ดิน ตาม ส.ค. 1เลขที่ 17 ว่า ไม่ตรงกับตำแหน่งตามโฉนดที่ดินเลขที่ 35691 แต่ยังไม่สามารถหาตำแหน่งที่ตั้งของ ส.ค.1 เลขที่ 17 ที่แท้จริงได้ และตำแหน่งของส.ค.1 เลขที่ 16 ไม่ตรงตำแหน่งที่นายไพบูลย์ อนันตกูล ได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน

ทั้งนี้หลังจากที่คณะกรรมการให้ความเห็นร่วมกันหลังจากได้รับฟังคำชี้แจงแล้ว ว่า ยังไม่ควรที่จะออกโฉนดให้กับที่ดินทั้ง 2 ราย โดยขอให้ส่งเรื่องให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อเสนอไปยังกรมที่ดิน ขอให้อ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศในเชิงลึก และให้หาหลักฐานมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม รวมถึงการให้สอบถามความชัดเจนไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษเพิ่มเติมกรณีที่แจ้งผลการตรวจสอบมาว่า ส.ค.1เลขที่17 ซึ่งมีการร้องเรียนว่าไม่ตรงตามโฉนดที่ดินเลขที่ 35691และตำแหน่งของส.ค.1 เลขที่ 16 ไม่ตรงตำแหน่งที่นายไพบูลย์ อนันตกูล ได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน ว่าเป็น สค.1 ตำแหน่งใด

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.